شادروان آقای دکتر مهدی باریکانی

Dr. Mahdi Barikani

استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181516)

13
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی