مقالات دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، دوره 32، شماره 1