آقای دکتر مهدی عبداللهی

Dr. Mahdi Abdollahi

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (339406)

45
16
76

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی