مقالات مجله مکانیک سازه ها و شاره ها، دوره 1، شماره 3