دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی

Biannual epistemological researches journal

مجله دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی از طرف گروه فلسفه و حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر می شود.

این مجله از سال ۹۱ تا ۹۲ با عنوان فصلنامه آفاق حکمت منتشر می شد و از سال ۹۳ به بعد با عنوان پژوهشهای معرفت شناختی ادامه فعالیت داد و از شماره ۷ به بعد دارای درجه علمی پژوهشی می باشد.

این دو فصلنامه با استناد به مجوز جلسه کمیسیون مورخ ۱۳۹۴.۷.۲۹ به شماره نامه ۳/۱۸/۱۵۹۰۴۰/ بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ، از شماره بهار و تابستان ۹۳ تا دارای درجه علمی پژوهشی می باشد.

این دو فصلنامه با استناد به مجوز جلسه مورخ ۲۶/۱/ ۱۳۹۲ هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصوبه هشتادوچهارمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخه ۱۳۹۰.۸.۳۰ منتشر می شود.

دو فصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی به گستره ای از مسائل معرفت شناسی از قبیل چیستی معرفت، منابع وابزار های آن، معرفت و واقعیت، شک، نسبی گرائی و یقین معرفتی و مانند آن از دیدگاه فلاسفه مسلمان و غربی می پردازد واز مقالاتی که در راستای بررسی تطبیقی دیدگاهها با رویکرد یاد شده، تدوین شوند استقبال می کند