مجله بهداشت و توسعه

Journal of Health and Development

فصلنامه بهداشت و توسعه توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان به صورت آنلاین در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

بهداشت عمومی، ارتقا سلامت، آموزش بهداشت، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، مدیریت خدمات بهداشتی، پزشکی اجتماعی، اپیدمیولوژی و آمار، تغذیه

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات