آقای دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی

Dr. Mohammad Amir Karimi Torshizi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (349045)

51
99
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی