کاهش اثرات آفلاتوکسیکوزیس تجربی در جوجه های گوشتی با افزودن ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) به جیره

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 453

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCARAS02_029

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر سطوح مختلف زرده تخممرغ حاوی ایمنوگلوبولین اختصاصی بر علیه آفلاتوکسین B1 به منظور کاهش اثرات آفلاتوکسیکوزیس تجربی در جوجه های گوشتی بر عملکرد دوره آغازین و رشد بررسی شد. تعداد 192 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 8 مشاهده (جوجه) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: (1 شاهد، (2 جیره حاوی یک ppm آفلاتوکسین B1، (3 دان آلوده به یک ppm آفلاتوکسین+ B1 دان حاوی 0/75 درصد زرده حاوی IgY ضد AFB1، (4 دان آلوده به یک ppm آفلاتوکسین+ B1 دان حاوی 0/75 درصد زرده ایمن نشده علیه AFB1، (5 دان آلوده به یک ppm آفلاتوکسین+ B1 دان حاوی 1/5 درصد زرده دارای IgY ضد AFB1، (6 دان آلوده به یک ppm آفلاتوکسین+ B1 دان حاوی 1/5 درصد زرده ایمن نشده علیه .AFB1 طول دوره پرورش 24 روز بود. جیره های آزمایشی از روز اول در اختیار جوجه ها قرار گرفت. مصرف خوراک و وزن کشی جوجه ها به صورت دورهای اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که تیمار حاوی دو ppm آفلاتوکسین کمترین افزایش وزن و مصرف خوراک را نسبت به تیمار شاهد داشت .(p≤0/05) افزودن 0/75 و 1/5 درصد زرده تخم مرغ حاوی ایمنوگلوبولین اختصاصی علیه افلاتوکسین بالاترین افزایش وزن و مصرف خوراک را در مقایسه با سایر تیمارها داشت که اختلاف آن با تیمار شاهد آلوده معنیدار بود .(p≤0/05) در نتیجه گیری کلی میتوان گفت افزودن زرده تخم مرغ حاوی ایمنوگلوبولین اختصاصی علیه آفلاتوکسین میتواند در کاهش اثرات آفلاتوکسیکوزیس موثر واقع شده و موجب بهبود مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه های گوشتی شود.

نویسندگان

نظر افضلی

استاد، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند

سیدجواد حسینی واشان

دانشیار، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند

علی نخعی

دانشجوی دکتری، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند

محمدامیر کریمی ترشیزی

دانشیار، بخش علوم دام، دانشگاه تربیت مدرس