مقالات دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی، دوره 7، شماره 1