مقالات دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی، دوره 42، شماره 1