آقای پروفسور حسین حسینی تودشکی

Prof. Hossein Hosseini Toodeshki

استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186311)

12
4
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی