مقالات دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی، دوره 40، شماره 1