آقای دکتر فرهنگ جلالی فراهانی

Dr. Farhang Jalali Farahani

استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

Researcher ID: (183301)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران