آقای دکتر قاسم مصلحی

Dr. Ghasem Moslehi

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176195)

51
14
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی