مقالات فصلنامه آموزش مهندسی ایران، دوره 23، شماره 91