آقای دکتر سعید سهراب پور

Dr. Saeed Sohrabpour

استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177638)

11
6
1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی