مقالات فصلنامه آموزش مهندسی ایران، دوره 4، شماره 14