مقالات فصلنامه آموزش مهندسی ایران، دوره 3، شماره 12