مقالات فصلنامه آموزش مهندسی ایران، دوره 15، شماره 57