مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 12، شماره 45

تاریخ نمایه سازی مقالات: 19 مرداد 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 656