مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 11، شماره 43