مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 5، شماره 20