مقالات فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی، دوره 2، شماره 1