مقالات فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی، دوره 3، شماره 4