مقالات فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی، دوره 5، شماره 1