مقالات فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی، دوره 5، شماره 1