مقالات فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 6، شماره 24