مقالات فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 5، شماره 20