مقالات دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی، دوره 1، شماره 3