دوفصلنامه فقه مقارن

Fiqhe Moqaran (Comparative Jurisprudence)

دوفصلنامه فقه مقارن توسط دانشگاه مذاهب اسلامی به صورت آنلاین و چاپی به زبان فارسی منتشر می شود.

این مجله بنابر مجوز شماره ۳/۱۸/۱۲۷۸۴۱ مورخ ۱۳۹۴.۶.۳۰ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۲) دارای رتبه «علمی پژوهشی» می باشد.

محورهای پذیرش مقالات: الف) بیان اندیشه های ائمه و فقهای مذاهب اسلامی به صورت تطبیقی و مقارن در حوزه مسائل حقوقی و خانواده ب) بیان اندیشه های ائمه و فقهای مذاهب اسلامی به صورت تطبیقی و مقارن در حوزه مسائل کیفری ج) بیان اندیشه های ائمه و فقهای مذاهب اسلامی به صورت تطبیقی و مقارن در حوزه امور عبادی