آقای دکتر سید ابوالحسن نواب

Dr. Abolhasan Navvab

دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (281459)

29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی