آقای ابوالحسن نواب

Seyyed Abolhasan Navvab

Associate Professor of Islamic Jurisprudence, University of Religions and Denominations, Qom, Iran

Researcher ID: (281459)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور