آقای دکتر محمدحسین مختاری

Dr. Mohammad Hossein Mokhtari

رئیس پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی و استاد تمام گروه فلسفه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184963)

55
42
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی