مقالات پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 7، شماره 2