مقالات پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 3، شماره 3