مقالات پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 5، شماره 4