مقالات پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 9، شماره 4