مقالات پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 2، شماره 4