مقالات پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، دوره 8، شماره 1