آقای دکتر رضا قادری

Dr. Reza Ghaderi

استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400452)

6
48
3
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی