مقالات پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، دوره 1، شماره 1