مقالات جو در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات جو درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه جو جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 758 مقاله در زمینه جو استخراج شده است.

لیست مقالات جو در کشاورزی

1. اثرات عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کلروفیل، کاروتنوئید و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز گیاهچه های جو و کلزا
2. اثرات عصاره اندام هوایی پونه بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه جو و کلزا
3. تنوع ژنوتیپی تولید و توزیع ماده خشک در ژنوتیپ های گندم و جو تحت تاثیر مایه زنی با کودهای زیستی در مرحله رسیدگی
4. تنوع ژنوتیپی تولید و توزیع ماده خشک در ژنوتیپ های گندم و جو تحت تاثیر مایه زنی با کودهای زیستی در مرحله گرده افشانی
5. پیش بینی تغییر اقلیم در ایستگاه های سینوپتیک استان آذربایجان شرقی، توسط مدل گردش عمومی جو LARS-WG
6. بررسی اثر تخمیر با خمیر ترش های حاوی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس سانفرانسیسنسیس بر ویژگی های کیفی نان حجیم بر پایه آرد عدس، گندم و سبوس جوی دو سر
7. تحمل تنش سرما در ارتباط با میزان کربوهیدرات های محلول در آب در ژنوتیپ های جو
8. اثر نانو لوله های کربنی چند جداره و نیترو پروساید سدیم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاهچه های جو تحت تنش شوری
9. تاثیر میانجی جو سازمان یافته در رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و نتایج منابع انسانی (مورد مطالعه بانک های کشاورزی غرب استان مازندران)
10. گوارش پذیری مواد مغذی، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به تغییر دادن نسبت دانه غله جو به ذرت در جیره گاوهای شیری هلشتاین
11. ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری های مختلف ذرت بر سودآوری در بره های پرواری نژاد افشاری
12. تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت و جو در استان کرمانشاه در شرایط تغییر اقلیم
13. اثر پودر دانه آنیسون همراه با جیره ذرت یا جو بر تولید شیر و تغییرات وزن بدن گوسفندهای قزل در دوره انتقال
14. اثر پودر دانه آنیسون همراه با جیره ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتزوئایی گوسفندهای قزل در دوره انتقال
15. اثر پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتوزوای شکمبه بزهای مهابادی در دوره انتقال
16. اثر پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر تغییرات وزن بدن و تولید شیر بزهای مهابادی در دوره انتقال
17. اثر عصاره اندام هوایی عروسک پشت پرده بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه جو و کلزا
18. ارتباط متابولیت های خونی با وقوع اسیوز با استفاده از خوراک پلت جو و گندم در گاو شیری
19. بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم کشت راهرویی در منطقه سامان
20. برآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان های آق قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل های مکانی GIS
21. محاسبه میزان آب مجازی محصول گندم و جو آبی و دیم در استانهای گیلان، مازندران و گلستان
22. تعیین منابع مقاومت گیاهچه ای و گیاه کامل در ارقام جو نسبت به برخی از پاتوتیپ های زنگ زرد جو و گندم
23. بررسی مقاومت وحساسیت برخی ازارقام و لاین های جو نسبت به شته ی روسی گندم (Diuraphis noxia (Hemi.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی
24. برخی از پارامترهای زیستی شتهی روسی گندم (Diuraphis noxia (Hemi.: Aphididae روی ارقام و لاین های مختلف جو در شرایط آزمایشگاهی
25. بررسی تحمل به شوری ارقام و لاین های جو دیم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
26. مطالعه تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های جو (.Hordeum vulgare L) دیم مناطق آلاورق و سامیان
27. بررسی اثر عصاره و اسانس گیاهان دارویی و نانوذرات مختلف روی رشد ریزنمونه بذری گیاه جو (Hordium volgaure L.) در محیط کشت
28. بهینه سازی انتقال ژن به جو و تولید گیاهان تراریخته بارور با استفاده از آگروباکتریوم
29. بهینه سازی انتقال ژن به جو و تولید گیاهان تراریخته بارور با استفاده از آگروباکتریوم
30. پرایمینگ چندگانه بذرهای رقم بهاره جو برای بهبود مقاومت به تنش شوری
31. شبیه سازی کارایی مصرف آب با توجه به فراهمی نیتروژن جو در شرایط تنش خشکی
32. بررسی اثر استفاده از منابع کربنی بومی (آب پنیر، سبوس جودوسر، آرد برنج) در تولید تخمیری لایزین بوسیله کورینه باکتریوم گلوتامیکوم
33. تعیین دقیق نیاز فسفره گیاه جو در کشاورزی حفاظتی و شرایط شور
34. تعیین سطح مورد نیاز استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم و جو ؛ مطالعه موردی استان مازندران-ریگ چشمه
35. جذب و توزیع فسفر در دو گیاه گندم و جو در مراحل طویل شدن ساقه و گرده افشانی تحت تاثیر مقدار کود فسفره و مایه زنی با باکتری استرپتومایسس
36. به حداقل رساندن تلفات آب به ویژه در بخش کشاورزی
37. ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی برخی جدایه های باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم و جو در ایران
38. بررسی تحمل به شوری ارقام و لاین های جو دیم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
39. مطالعه تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgare L.) دیم مناطق آلاورق و سامیان
40. مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای جو در اراضی شور پائین دست حوزه کرخه
41. مطالعه فیزیولوژیکی روابط آبی ژنوتیپ های مختلف جو بدون پوشینه در شرایط شور
42. افزایش فعالی سیستم آنتی اکسیدانت ارقام جو در شرایط شوری توسط اسید سالیسیلیک
43. بررسی تغییرات سدیم و پتاسیم درژنوتیپهای متحمل به شوری جو بدون پوشینه
44. ارزیابی تحمل به شوری لاین های جو با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش در استان گلستان
45. ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری
46. بررسی تاثیر شرایط رشد پایه مادری، بر ماندگاری بذر جو Hordeum vulgare L
47. بررسی تاثیر شرایط رشد پایه مادری، بر ماندگاری بذر جو (Hordeum vulgare L.)
48. بررسی اثر مدیریتهای مختلف آبیاری جو بر سهم تبخیر و تعرق با استفاده مدل AquaCrop
49. شناسایی ارقام متحمل به خشکی جو بر اساس شاخص های مقاومت و حساسیت به تنش
50. تحلیل ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و سایر اجزای ان در ژنوتیپ های پیشرفته جو (Hordeum vulgar L) در شرایط تنش رطوبتی
51. ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های امید بخش جو (Hordeum vulgar L) با استفاده از شاخص های کمی مقاومت و حساسیت به خشکی
52. ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام جو با استفاده از عملکرد و اجزای عملکرد
53. گزینش ژنوتیپهای جو مقاوم به خشکی بر اساس برخی شاخصهای مقاومت به خشکی و تجزیه به مولفه های اصلی
54. مقایسه عملکرد لاین های امید بخش جو در شرایط خشکی آخر فصل در استان بوشهر
55. ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل در ارقام و لاین های امید بخش جو در استان بوشهر
56. بررسی اثر بنیه بذر بر بنیه اولیه ارقام پوشش دار و بدون پوشش جو (Hordeum vulgar L. )
57. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های جو با محدودیت آبی
58. صفات مرتبط با عملکرد بیشتر ژنوتیپ های جو در محیطهای خشک
59. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف جو نسبت به تنش کمبود آب (بعد از گلدهی)
60. ارزیابی عملکرد ارقام و ژنوتیپ های جدید جو آبی در شرایط قطعآبیاری انتهای فصل
61. اثر کود زیستی ورمی کمپوست و کشت مخلوط بر رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات نیتروژنه جو (Hordeum vulgar L)و خلر(Lathyrus sativus L)در شرایط دیم
62. بررسی اثر تنش کمبود آب بر برخی صفات فیزیولوژیک و زراعی 9 اکوتیپ جو وحشی (Hordeum vulgare ssp. spontaneum.L)
63. بررسی تاثیر تنش پلیاتیلن گلیکول بر روی جوانهزنی دو لاین جو بدون پوشینه Hordeum vulgarsubsp.Vulgare
64. بررسی پتانسیل عملکرد دانه و همبستگی بین صفات ارقام جو در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل
65. ارزیابی تحمل به خشکی آخرفصل درلاینهای امیدبخش جو درمنطقه معتدل
66. ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی درژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.)
67. گروه بندی ژنوتیپ های جو Hordeum vulgar L درشرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره
68. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های امید بخش جو با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به خشکی
69. مطالعه هم بستگی صفات زراعی و تجزیه علیت در جو زراعی تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی
70. بررسی عکس العمل لاین های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش قطع آبیاری پس از مرحله گلدهی در منطقه ورامین
71. تابع تولید جو در منطقه کرج بر مبنای چهارسال مطالعات مزرعه ای
72. تاثیر کود دامی بر عملکرد علوفه، جذب و مصرف برخی عناصر غذایی در یک سیستم کشت مخلوط جو و شنبلیله
73. تعیین سطح زیر کشت گیاه جو با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat 8
74. تاثیر نسبت های اختلاط بذر در کشت مخلوط ماشک علوفه ای و جو بر عملکرد آنها در شرایط دیم
75. معرفی روش آبیاری صرفه جو محور در تجزبه مدیریت مشارکتی آب (تجاربی از منطقه تازه آباد آق قلا استان گلستان)
76. شناسایی منطق زیر کشت گیاه جو با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat-8 مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه
77. تعیین سطح زیر کشت گیاه جو با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat 8
78. بررسی نوسانات قیمت جو دامی در بورس کالایی ایران با استفاده از الگوهای ARIMA و GARCH
79. بررسی نوسانات قیمت جو دامی در بورس کالایی ایران با استفاده از الگوهای ARIMA و هارمونیک
80. بررسی عکس العمل رقم جو سرارود 1 به مصرف کود نیتروژن
81. بررسی خصوصیات کمی و کیفی علوفه تولیدی در نسبت های مختلف کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای
82. بررسی عملکرد علوفه و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای
83. ارزیابی اقتصادی و کارآیی انرژی نظام های زراعی تولید محصول جو در دشت مشهد
84. بهره وری کل عوامل تولید جو در استان فارس
85. بررسی کشت مخلوط جو و زنیان تحت تاثیر کودهای دامی و شیمیایی
86. بررسی رفتار جوانه زنی گیاه دارویی- روغنی دان سیاه به تنش نمکهای مختلف در مقایسه با جو و گلرنگ
87. بررسی کشت مخلوط جو و سیاه دانه و تاثیر آن بر میزان تولید علوفه
88. تاریخ کاشت و محلول پاشی با ترکیبات حاوی عناصر فسفر و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در استان مرکزی
89. محاسبه شاخص های حمایت از تولیدکنندگان جو در استان خوزستان
90. ارزیابی لاین های امیدبخش جو در مزارع زارعین استان مرکزی
91. مروری برتاثیرات باکتری ازوسپیرلیوم برروی غلات
92. اثرات فاضلاب و فسفربرخصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی جو رقممحلی درمنطقه بویراحمد
93. دمای سطح آب و تاثیر آن بر آب و هوای ساحلی در ناحیه شمال اقیانوس هند
94. ترجمه حلقه های تودرتو در پرس و جوهای Xquery به عبارت های SQL
95. استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده در پیش بینی حرکت کاربران وب
96. معرفی روش شبکه عصبی مصنوعی و SDSM بمنظور کوچک مقیاس کردن آماری داده های دما و بارندگی
97. تعاملات سه‌جانبه گیاه میزبان ، سن گندم و پارازیتوییدهای تخم در منطقه کورائیم استان اردبیل
98. بررسی برهمکنش برخی علف کش های باریک برگ و دو منظوره با سولفات روی برعملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف های هرز در شهرستان اقلید
99. بررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم
100. بررسی عوامل موثر بر ایجاد انحصار در بازار داخلی پسته ایران