مقالات کلزا در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات کلزا درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه کلزا جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 4,777 مقاله در زمینه کلزا استخراج شده است.

لیست مقالات کلزا در کشاورزی

1. Ethyl ۴-isothiocyanatobutyrate as a potential attractant for Nysius cymoides :Article in English
2. ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تامین بایودیزل با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی
3. بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک کردن بر کیفیت روغن دانه کانولا و بذر آن
4. محاسبه ی سطح زیان اقتصادی شته ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای ۴۰۱ در خوزستان
5. عملکرد‮ ‬راندمان‮ ‬مصرف‮ ‬آب‮ ‬در‮ ‬کلزا‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آبیاری ‮ PRD
6. جذب زیستی بیس فنل A توسط زائدات کشاورزی: بررسی ایزوترمی و سینتیکی
7. تولید بیودیزل از روغنهای گیاهی با استفاده از کلسیم اکسید به عنوان کاتالیست پایه
8. تیمارهای ذرات دودی: راهکاری برای کاهش ظهور کلزای خودرو
9. مطالعه ی مگس های سیرفید شکارگر شته ی مومی کلمBrevicoryne brassicae در مزارع کلزای استان کرمانشاه و بررسی ویژگی های زیستی و تغذیه ای Eupeodes corollae
10. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه ( Brassica napus L.)
11. بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی ۶ رقم کلزای پاییزه
12. مطالعه روش های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)
13. Demographic parameters of the diamondback moth, Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) on five rapeseed cultivars
14. بررسی اثر روش های مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات زراعی گندم Triticum aestivum L.)) و تغییرات کربن آلی و نیتروژن خاک در تناوب زراعی سه ساله
15. بهبود سبز شدن کلزای آبی با ایجاد ترک های طولی درراستای خطوط کاشت با استفاده از شیاربازکن و چرخ فشار مناسب
16. Shoot morphology of some Capparaceae and Combretaceae plantations in the Kordofan region of the Sudan
17. هوشمند سازی و مدلسازی ماشین پشته ساز حفاظتی با شش مدل کارنده مختلف
18. بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)
19. اثر شرایط مختلف پوست گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا۱
20. اثر نانوسوپرجاذب بر برخی صفت های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه کلزای بهاره تحت تنش آبی
21. کارایی برخی از گیاهان پوششی در کنترل علف هایهرز در با شلیل ((Prunus Persica (L.) Batsch
22. بررسی اثرات برهم کنش شوری کلرید سدیم و اسید آسکوربیک بر برخی شاخص های رشد، میزان پرولین و تغییرات یون های سدیم و پتاسیم در دو رقم کلزا (RGS & Hayola ۴۰۱)
23. اثر تغذیه با سطوح مختلف دانه کلزا به عنوان مکمل چربی در جیره آغازین بر عملکرد و متابولیت های شکمبه ای و خونی بزغاله های زود شیرگیری شده مهابادی
24. کارآیی استفاده از جیره های تنظیم شده بر اساس اسیدهای آمینه کل و قابل هضم، کنجاله های سویا و کلزا با و بدون مولتی آنزیم در جوجه های گوشتی
25. اثر افزودن عصاره پوست انار بر صفات عملکردی، شاخص های خونی، ریخت شناسی روده باریک و ماندگاری گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا
26. بررسی اثرات بر هم کنش نمک (NaCl) و سالیسیلیک اسید (SA) بر روی فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در دو رقم کلزا (هایولا ۴۰۱ و RGS)
27. تخمین تراکم گیاهچه های کلزا در مرحله دوبرگی برمبنای پردازش تصویر و با استفاده از ترکیب الگوریتم های مدل مخلوط گوسی و خوشه بندی نزدیک ترین همسایگی
28. تاثیر علفکش های پیش وپس رویشی به صورت خالص و با استفاده از مواد افزودنی برکنترل علفهای هرز و عملکرد اراضی کلزا Brassica napus L
29. بررسی تاثیر نظام های بهره برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون شهر اصفهان
30. بررسی تاثیر نظام های بهره برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون شهر اصفهان
31. بررسی مقایسه ای روش های نمونه برداری از شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae) بر روی گیاه کلزا، Brassica napus در منطقه اهواز
32. اثر اکسترود کردن کنجاله سویا و کلزا و کاهش سطح پروتئین خام جیره بر فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی شکمبه گوساله های پرواری
33. اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخم گذار
34. اثر سیستم های خاک ورزی، روش کاشت و مقدار نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و برخی از خصوصیات خاک در شرایط شالیزاری
35. بررسی اثر اختلاط علف کش کلوپیرالید با علف کش های اگزادیازون و اگزادیارجیل بر کنترل علف های هرز پهن برگ کلزا (Brassica napus L.)
36. بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخص صفات بیوشیمیایی کلزا در شرایط آب و هوایی کرمانشاه
37. ارزیابی روش های هموارسازی برای بازسازی سری زمانی نمایه گیاهی Greenness و برآورد فنولوژی کلزا از داده های ماهواره لندست۸ مطالعه موردی: منطقه فرخشهر
38. سنجش بهره وری انرژی، انتشار گاز های گلخانه ای، پتانسیل گرمایش جهانی و شاخص پایداری بوم نظام های گندم و کلزا در خرمشهر
39. بررسی غلظت آرسنیک در برخی خاک های آهکی قروه و جذب آن به وسیله ذرت، گندم و کلزا در یک خاک آلوده طبیعی
40. تاثیر مصرف ورمی کمپوست تهیه شده از باگاس نیشکر و محلول پاشی عصاره ریزجلبک اسپیرولینا بر برخی از صفات رشدی و عملکرد کلزا
41. ارزیابی محصول دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به باکتری های محرک رشد و هورمون های گیاهی تحت تنش شوری
42. بررسی اثر عصاره آبی کلزا بر میزان کلروفیل، فعالیت آنزیم های نیترات ردوکتاز، کاتالاز و پراکسیداز در دانه رست سویا تحت شرایط هیدروپونیک
43. مطالعه همبستگی و تجزیه رگرسیون بین صفات کمی و کیفی در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در آرایش های مختلف کاشت
44. مقایسه تاثیر کنترل علفهای هرز بر وزن هزار دانه و میزان اسیدهای دانه ارقام کلزا در دو روش کشت نشایی و رایج
45. اثر تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام پاییزه کلزا Brassica napus L.) (
46. تاثیر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن در ارقام کلزا Brassica napus روی عکس العمل تغذیه و متابولیسم پروتئین کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera
47. اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان
48. تاثیر رژیم آبیاری و شیوه های کاربرد کود شیمیایی فسفر بر کارایی بازیافت فسفر و عملکرد دانه در دو رقم کلزا
49. بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن، فعالیت آنزیم p۵cs و میزان پرولین در گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری
50. بررسی تاثیر سولفات ‎روی و منگنز بر بهبود صفات فیزیولوژیکی و عملکرد ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل
51. مقاومت عرضی علف هرز چچم یک ساله )Lolium rigidum Gaudin( به علف کش های بازدارنده ACCase مورد استفاده در مزارع کلزا
52. کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا
53. بررسی صفات زراعی ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تاریخ های کشت زمستانه در شرایط کاربرد عنصر روی
54. بررسی سودمندی و کیفیت محصول تولیدی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر نیتروژن
55. اثرات برهمکنش مس، آسکوربات و جیبرلین برروی جوانه زنی، محتوای یونی، پرولین، قند محلول و نشاسته در دو رقم گیاه کلزا
56. بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گزنه بر خصوصیات کیفی روغن کلزا ومقایسه آن با ترت بوتیل هیدروکینون طی سرخ کردن عمیق
57. بررسی تاثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم نپتون در شرایط آب و هوایی کرمانشاه
58. کارآمدی ژن های مقاومت به بیماری ساق سیاه (Leptosphaeria maculans) انتقال یافته از نخود فرنگی (Pisum sativum) به کلزا (Brassica napus)
59. تاثیر کاربرد کودهای آلی و روی بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و روی در کشت تناوبی کلزا و گندم
60. تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه های مختلف خاک ورزی
61. اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری
62. تاثیر نانونقره بر شاخص های رشد رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه های کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کشت درون شیشه
63. مقایسه قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا با روش تغذیه دقیق جوجه های گوشتی و روش ایلئومی استاندارد شده
64. اثر محلول پاشی کلرمکوات کلراید و کاربرد مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.)
65. بررسی کارایی تلقیح زادمایه های انتروباکتر کلوآسه بر خصوصیات رشدی، عملکرد روغن و نوع اسیدهای چرب کلزا (Brassica napus L.)
66. بررسی مقدماتی زیست شناسی و تغییرات فصلی جمعیت زنبور برگخوار شلغم (Hym.: Tenthredinidae) Athalia rosae ، روی کلزا در استان کردستان
67. اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا (Brassica napus cv. Hyola) در یک خاک شن لومی
68. محلول‎پاشی سلنیوم و روی به منظور بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های کلزا در شرایط تاریخ‎های کشت رایج و تاخیری
69. اثر دگرآسیبی کلزا (رقم RGS) بر جوانه زنی، پارامترهای رشد و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی علف هرز فالاریس
70. تاثیر پیش تیمار بذر با محرک های رشد بر روی صفات مورفولوژیکی کلزا (Brassica napus L.) در مرحله رسیدگی محصول
71. استفاده از روش گرماسنجی برای تعیین تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن کلزا به عنوان جایگزین روش کروماتوگرافی گازی
72. واکاوی عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزا (Brassica napus) در شهرستان بویراحمد: کاربرد تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری
73. تاثیر پوشش دار کردن بذر با کلرید کلسیم بر جوانه زنی بذر کلزا در سطوح مختلف دمایی و تنش شوری
74. مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.) به بازدارندههای استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز در مزارع کلزا (Brassica napus L.)
75. بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم کلزا بر جمعیت و خسارت شته خردل Lipaphis erysimi در مزارع کلزای استان خوزستان
76. بررسی اثر تغییر عوامل اقلیمی موثر بر تولید کلزا با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس در شهرستان اهر
77. بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری
78. ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی لاین های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت
79. ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری
80. صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای شیمیایی و زیستی
81. اثر متقابل تنش کمبود آب و پتاسیم بر غلظت پتاسیم، کلسیم، منیزیم و روغن دو گونه کلزا و خردل
82. اثر کود سبز بر pH، کربن آلی محلول و فراهمی فسفر خاک با فاصله از ریشه ذرت و کلزا
83. اثر باکتری های ریزوبیومی محرک رشد گیاه بر بهبود شرایط تغذیه ای کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری
84. ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی و نوع کود بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در رقم های کلزا
85. کنترل شیمیایی گونه های مختلف گل جالیز در کلزا رقم هایولا ۵۰ بر اساس درجه -روز رشد زمان اتصال
86. بررسی اثر زیادی روی بر رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، قندهای محلول و نشاسته در گیاه کلزا (Brassica napus L.)
87. تاثیر پرایمینگ و پوشش دار کردن بذر با محرک های رشد در بهبود رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L.)
88. ارزیابی تنوع ژنتیکی بعضی از ارقام کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی-زراعی و مولکولی RAPD
89. ارزیابی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم کلزا (Brassica napus L) زمستانه در شرایط قطع آبیاری و تاخیر کاشت
90. برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا ۴۰۱) در شرایط خوزستان
91. بررسی کارایی زئولیت در کاهش اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی و عملکرد دانه کلزا در منطقه کرج
92. شناسایی تعدادی از لاین های برتر و سازگار کلزا از لحاظ صفات مختلف زراعی و فنولوژیکی در رشت
93. اثر دگرآسیبی بقایای کلزا و علف کش اتالفلورالین بر جوانه زنی و برخی ویژگی های پنبه رقم بختگان
94. ارزیابی شاخص های انرژی در تولید گشنیز، کلزا و گندم در شهرستان نهاوند با تکنیک های هوش محاسباتی
95. پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‎های کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط اقلیمی کرج
96. تغییرات برخی از ویژگی های ریختی و فیزیولوژیک یک رقم کلزا (Brassica napus L.) به تنش آبی خاک
97. واکاوی خلاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در منطقه خرمشهر
98. تاثیر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر مورفولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام کلزا (Brassica napus L.)
99. مقایسه عملکرد و شاخص های رشدی ارقام بهاره کلزا در شرایط محیطی منطقه مانه و سملقان، خراسان شمالی
100. مقایسه استفاده از پلی وینیل الکل (PVA) و پلیمر طبیعی کربوکسی متیل سلولز (CMC) در پوشش بذر کلزا