مقالات کلزا در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات کلزا درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه کلزا جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 4,569 مقاله در زمینه کلزا استخراج شده است.

لیست مقالات کلزا در کشاورزی

1. بررسی پایداری عملکرد ژنوتیپ های جنس براسیکا (Brassica spp.) در شرایط تنش خشکی با استفاده از پارامترهای آماری و روش های گرافیکی GGE-biplot
2. اثر تنش آبی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کیفیت کلزای پاییزه (Brasica napus L.) رقم لیکورد
3. Investigation of the Climate Change Effects on Rapeseed Cultivation in Hamadan Province
4. رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد
5. Study of effects genetype and date of sowing on quantitative and qualitative traits in Canola (Brassica napus) in Bushehr provience
6. تاثیر پلی لاکتیک اسید بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک
7. بررسی و شناسایی تراریخته ها در روغن های خوراکی
8. مروری بر عمل آنتی اکسیدان سنتزی بر روغن ذرت
9. مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus
10. تاثیر مدت زمان اصلاح روغن گرمایی بر خواص فیزیکی چوب توس
11. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR
12. تاثیر باکتری های محرک رشد بر ویژگی های مرفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ تحت تنش شوری
13. شبیه سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-۲D
14. مطالعه عملکرد دانه و میزان محتوی عناصر پرمصرف بذر سه رقم کلزای زمستانه تحت تاثیر منابع مختلف نیتروژن
15. اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین خام
16. ارزیابی کارآیی استفاده از منابع چربی اشباع و غیر اشباع در جیره بر عملکرد و لیپیدهای خون جوجه های گوشتی با دو سطح انرژی قابل متابولیسم
17. جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت
18. اثر فرآیند مراحل تصفیه بر کمیت توکوفرول ها در روغن های سویا، کانولا و آفتابگردان
19. اثر عصاره برگ بلوط بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی و ترکیب چربی بطنی در بره های پرواری
20. تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور
21. تاثیر استفاده از کنجاله کانولا با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی
22. ارزیابی لاین امیدبخش کلزای بهاره SRL-۹۵-۱۶ با ارقام شاهد دلگان و RGS۰۰۳ در شرایط زارعین منطقه سیستان
23. اثر مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر روی، گوگرد و بر بر عملکرد کمی و کیفی دانه کلزا (.Brassica napus L) رقم RGS۰۰۳ در شرایط اقلیمی رستم آباد، گیلان
24. استفاده از دانه کلزا به عنوان منبع چربی در جیره های بر پایه ذرت و جو بر پاسخ های عملکردی و متابولیکی بز نژاد مهابادی در اوایل شیردهی
25. اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه وکارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (Brassica napus L.) و خردل هندی (Brassica juncea L.)
26. اثر سولفات بر رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در دو بخش هوایی و زیرزمینی گیاه کلزا رقم هایولا
27. اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.)رقم هایولا ۴۰۱
28. شناسایی پلی فازی گونه Cercospora cf. sigesbeckiae همراه با بیماری لکه برگی سرکوسپورایی گیاهان دانه روغنی سویا، کلزا و کنجد در استان های گلستان و مازندران
29. بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خرده های چوب و آمیختگی چسب ملامین و اوره فرم آلدهید بر ویژگی های تخته خرده ساخته شده
30. اثر فواصل ردیف کاشت بر درصد جذب تابش، عملکرد دانه و شاخص های رشد ارقام کلزا (Brassica napus L.) در کشت دوم بعد از برنج
31. اثر تنش خشکی و محلول پاشی تنظیم کننده های رشد بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) رقم هایولا ۴۰۱
32. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی L.) (Sinapis arvensis در گرگان
33. اثر تنش آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد، جذب نیتروژن و کارایی مصرف آب و نیتروژن در دو رقم کلزا
34. ارزیابی فنی و اقتصادی اثر دو روش آبیاری قطره ای (تیپ) و شیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در چهار رقم کلزا
35. بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی کلزا در شرایط آب و هوایی کرمانشاه
36. مقایسه عملکرد و تعیین مناسب ترین زمان برداشت لاین های مختلف کلزا به عنوان کشت دوم و در تناوب با برنج در منطقه گیلان
37. تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی Sinapis arvensis ( ( و کنگروحشی ) Cirsium arvense ( بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا
38. ارزیابی وضعیت و اولویت نیاز به عناصر غذایی در کلزا با روش تشخیص چندگانه و انحراف از درصد بهینه در شمال استان خوزستان
39. مقایسه عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه (مقدار روغن و پروتئین) دو رقم کلزا تحت تاثیر کاربرد خاکی سطوح مختلف نیتروژن و روی
40. بررسی رقابت علف های هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز
41. اثر تنش خشکی بر جوانه زنی بذر، کلروفیل، پرولین و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان دو رقم متحمل و حساس کلزا (.Brassica napus L)
42. برهمکنش تنش خشکی و پتاسیم بر جذب و انتقال یون پتاسیم در دو رقم متحمل و حساس به خشکی کلزا (Brassica napus L.)
43. بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و تنظیم جیرههای غذایی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی
44. نقش ژن AbreAtr۱ در مکانیسم حفاظتی و بیماری زایی قارچ Alternaria brassicae عامل بیماری لکه برگی کلزا با استفاده از Real time PCR *
45. ساخت پیشبر مصنوعی (SynP۱) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا
46. عکس العمل گیاه کلزا(Brasica napus L.) به تراکم های علف هرز خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) با تاکید بر کنترل زراعی
47. اثر محلول پاشی مواد خشکاننده بر کاهش رطوبت دانه، زودرسی، عملکرد دانه و میزان روغن کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در منطقه گیلان
48. تاثیر محلول پاشی با مواد موثر بر رشد در شرایط تنش گرمای ناشی از تاخیر در تاریخ کاشت بر متابولیت های کلزا
49. تاثیر مدیریت کود، شخم و آبیاری بر میزان آبشویی نیتروژن، صفات کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.) در خاک شنی
50. اثر تنش کم آبی و کاربرد پاکلوبوترازول بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی دو رقم کلزا (Brassica napus)
51. اثر تاریخ کاشت و تنش گرما در مرحله گلدهی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد رقم های کلزا (Brassica napus L.)
52. تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا (.Brassica napus L) در شرایط آب و هوایی اهواز
53. تاثیر سیستم های کودی شیمیایی، آلی، زیستی و تلفیقی بر حاصلخیزی خاک و وضعیت تغذیه ای کلزا (Brassica napus L.) نشائی
54. بهبود گیاه پالایی کلزا (. Brassica napus L) با بکارگیری قارچ Trichoderma longibrachiatum و محلول پاشی اسپرمیدین در غلظت های مختلف سرب
55. بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش رقابتی PCR
56. اثر بیمارگر قارچی Leptosphaeria maculans در مرحله زیواپرور بر پروفیل متابولیکی گیاه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در یک برهم کنش سازگار
57. رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت(Zea mays) با استفاده از کشت مخلوط تاخیری با کلزا(Brassica napus L.)
58. اثر سطوح فسفر و بور بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه دو رقم کلزا در شرایط کشت گلخانه ای
59. اثر شدت عملیات خاک ورزی و سطوح نیتروژن بر روی برخی از ویژگیهای خاک در تناوب زراعی ذرت-کلزا-ذرت
60. ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت آبی و دیم کلزا با استفاده از روش ترکیبی فازی-سلسله مراتبی در شهرستان جیرفت
61. اثر تاریخ کاشت ومیزان بذر بر عملکرد واجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا(Brassica napus L.) در شرایط منطقه سیستان
62. ارزیابی ژنتیکی صفت طول خورجین در گیاه کلزا (Brassica napus L.) از طریق تجزیه میانگین نسل ها و نشانگرهای RAPD
63. اثر تاریخ کاشت و محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد سه رقم کلزا (Brassica napus L.)
64. ارزیابی ویژگی های جوانه زنی، رشد و رنگیزه های فتوسنتزی کلزا (Brassica napus L.) تحت اثر تیمارهای مختلف امواج فراصوت
65. تاثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ذرات ساقه کلزا (Brassica napus)
66. اثر کمبود بور و آهن بر رشد، اسیدی شدن ریزوسفر، نشت غشایی و مقدار بور در گیاه کلزا رقم هایولا
67. بررسی عملکرد ارقام کلزا تحت تاثیر کود های شیمیایی و بیولوژیک و شبیه سازی آنها با استفاده از مدل WOFOST
68. بررسی اثر تراکم بوته بر شاخص های رشدی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط آب و هوایی مازندران
69. بررسی اثر تاخیر در کاشت بر صفات زراعی و میزان افت عملکرد دانه ارقام و لاین های کلزا در مازندران
70. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد
71. اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو گونه کلزا و شلغم روغنی (Brassica napus and B. rapa)
72. اثر تاریخ کاشت و شیوه کاشت مستقیم و نشایی بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه کلزا در شرایط اهواز
73. اثر کاشت دیرهنگام و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز
74. تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC Deaminase در تعدیل اثرات مضر شوری بر کلزا در مرحله جوانه زنی
75. ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه های کلزا (Brassica napus L.)
76. بررسی و مقایسه عملکرد دانه ارقام و لاین های کلزا (.Brassica napus L) در شرایط آب و هوایی یزد
77. بررسی پایداری عملکرد موتانت های زمستانه کلزا در اقلیم سرد و معتدل سرد ایران با استفاده از روش امی
78. بررسی اثر برخی پارامترهای مهم در تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست ناهمگن پتاسیم کربنات/آلومینا و روغن کلزا
79. ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا ((Brassica napus L. پس از خو سرمائی در شرایط کنترل شده
80. کمی سازی واکنش سبز شدن گیاهچه های ارقام کلزا (Brassica napus L.) نسبت به دما در شرایط مزرعه
81. اثرات فاصله ردیف و تراکم علف هرز بر شاخصهای رشد کلزا در رقابت با خردل وحشی ( Sinapis arvensis )
82. اثر نظام های خاک ورزی و میزان بذر بر پارامترهای ماشینی و عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.)
83. اثر تلقیح باکتری Pseudomonas flourescens FY۳۲ بر برخی ویژگی های ارقام کلزا تحت تنش شوری در سیستم هیدروپونیک
84. بررسی تاثیر ذرات نانوگرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – آرد ساقه کلزا
85. اثر تنش شوری و بور بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه کلزا رقم دلگان (.Brassica napus L)
86. بررسی بیوانفورماتیکی miRNA های موثر بر ژن های وابسته به بیماری (PR) موجود در کلزا (.Brassica napus L)
87. بررسی اثر قطع آبیاری در مرحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا با استفاده از فراتحلیل
88. روابط همبستگی و تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد دانه و روغن در تعدادی از ژنوتیپ های کلزا
89. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام علوفه ای کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز
90. اثر مقادیر آب در روش قطره ای نواری بر عملکرد کمی وکیفی دو رقم کلزا در بهبهان
91. بررسی تنش یخ زدگی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تعدادی از صفات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های کلزا
92. اثرات سیلیس و روی بر کمیت و کیفیت دانه و روغن کلزا در تاریخ های متفاوت کاشت
93. بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن چهار ژنوتیپ کلزا در گنبد
94. بررسی اثر محیط بر روی ترکیب پذیری لاین های کلزا از نظر یفات زراعی و کیفیت روغن
95. اثر تنش گرمای ناشی از تغییر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام کلزا در شرایط شمال خوزستان
96. اثر سیستم های خاک ورزی و فواصل ردیف بر عملکرد دانه و درصد روغن دو رقم کلزا
97. بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک کلم گل (Cauliflower mosaic virus) از گیاه کلزا در ایران
98. اولین گزارش از گروه بیماری زایی ۳ و۴ Leptosphaeria maculans عامل شانکر ساقه کلزا از شمال ایران
99. کارایی حشره کش های مختلف برای کنترل سوسک گرده خوار کلزا Meligethes aeneus در شرایط مزرعه ای
100. بررسی تاثیر پرایمینگ با سدیم نیتروپروساید (SNP) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری