مقالات کشاورزی دیم در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات کشاورزی دیم درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه کشاورزی دیم جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,392 مقاله در زمینه کشاورزی دیم استخراج شده است.

لیست مقالات کشاورزی دیم در کشاورزی

1. بررسی رابطه عملکرد با برخی صفات در لاین های دابل هاپلویید گندم در شرایط دیم با استفاده از تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت
2. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش فصل رشد گندم دیم در استان کردستان
3. بررسی غلظت عناصر جذب شده در دانه، عملکرد پروتئین دانه ، درصد وابستگی و پاسخ رشدمیکوریزایی در ژنوتیپ های مختلف گندم دیم Triticum aestivum L. تحت تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا و ازتوباکتر
4. بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک سه رقم گندم دیم (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی منطقه خرم آباد
5. ارزیابی مقاومت به سرمای ارقام مطلوب انگور برای کشت دیم با هدف تازه خوری
6. بررسی اثر شاخص بارش استاندارد SPI بر عملکرد محصولهای مختلف در اراضی دیم شهرستان بستان آباد
7. تاثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زراعت دیم بر وقوع سیلاب
8. تاثیر فرسایش خندقی بر رطوبت خاک در دو کاربری مرتع و زراعت دیم رها شده در زمین های لسی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کال شور استان گلستان)
9. پهنه بندی پارامترهای رطوبتی به منظور کشت دیم (مطالعه موردی استان اصفهان)
10. تاثیر جهت شخم بر نگهداشت آب و عملکرد دانه گندم در کشتزار دیم در منطقه نیمه خشک در غرب زنجان
11. اثر پوشش های جنگلی، مرتعی و زراعی بر مشخصه های میکروبی و فعالیت های آنزیمی خاک
12. اثر کاه و کلش و جهت خاک ورزی بر تغییرات زمانی رطوبت خاک در کشتزار دیم گندم
13. ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان
14. بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییراقلیم در گندم دیم استان فارس با استفاده از شاخص خشکی
15. امکان سنجی استفاده از اضافه بار پتاسیم در تعیین پتاسیم قابل جذب در برخی مزارع گندم دیم استان گلستان
16. مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان
17. ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل های مکانی GIS
18. برآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان های آق قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل های مکانی GIS
19. بررسی نقش بارش بر تامین نیاز آبی، عملکرد و میزان تنش رطوبتی محصولات غالب دیم دشت زنجان
20. محاسبه میزان آب مجازی محصول گندم و جو آبی و دیم در استانهای گیلان، مازندران و گلستان
21. تعیین بهترین روش برآورد بارش موثر گندم دیم در استان اصفهان
22. اثر روش های مختلف خاک ورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم درتناوب گندم- آیش استان کردستان
23. تاثیر تلقیح باکتری حل کننده پتاسیم با شیل گلاکونیت دار بومی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط مزرعه ای
24. ارزیابی عملکرد تولید زراعت دیم و آبی گندم تحت تاثیر تنش گردوغبار در استان ایلام
25. تاثیر پرایمینگ بذر گندم با محلول های حاوی آهن بر شاخص های استقرار و جوانه زنی ارقام آبی و دیم گندم
26. عکس العمل ارقام گندم دیم به تغذیه متعادل با کودهای پایه NPK، صفات ریخت شناسی موثر بر عملکرد
27. بررسی صفات فنولوژیکی، عملکرد واجزای عملکرد ارقام گندم دوروم درشرایط دیم منطقه اردبیل
28. بررسی صفات فنولوژیکی,عملکرد واجزای عملکرد وزمان های رسیدگی ارقام گندم دوروم وگندم های نان به عنوان شاهد درشرایط دیم اردبیل
29. بررسی اثر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ماشک دیم مراغه (.Vicia spp) در نظام تلفیقی درخت- گیاه زراعی
30. مدیریت کشت محصولات کشاورزی با هدف کاهش مصرف آب و سود اقتصادی بیشتر
31. بالنگوی شهری یا قره زرک: گیاهی دارویی و چند منظوره با قابلیت های فراوان در کشت انتظاری پاییزه و زراعت دیم بهاره
32. لزوم و ضرورت توجه به کاربرد کودهای ارگانیگ در کشت دیم گیاهان دارویی
33. مروری بر دیم کاری گیاهان زراعی و دارویی در جهان و ایران
34. تاثیر کشت دیم بر رشد و عملکرد چهار گونه دارویی (Lallemantia canescens, Teucrium chamadrys , Salvia verticillata, Ziziphora clinopodioides)
35. کشت دیم گیاه دارویی صبر زرد (Aloe vera)، راهکاری جدید به منظور کاهش مصرف آب در ایران
36. بررسی اقتصادی گیاهان دارویی مناسب برای شرایط دیم در استان زنجان
37. مکان یابی های مناسب کاشت گیاهان دارویی دیم در ایران
38. مطالعات سازگاری گیاهان دارویی جهت دیم کاری مناسب در منطقه دیم زار خانقاه سرخ در شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی
39. معرفیگیاهان دارویی مناسب کشت دیم و ا یستگاه های تیپ دیم در ایران
40. بررسی تحمل به شوری ارقام و لاین های جو دیم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
41. مطالعه تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های جو (.Hordeum vulgare L) دیم مناطق آلاورق و سامیان
42. بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص نائو (NAO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری)
43. بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص آئو (AO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری)
44. بررسی تاثیر نزولات جوی و پرامینگ بذر با کودهای بیولوژیک بر عملکرد واجزاء عملکرد گندم دیم رقم کوهدشت
45. کارایی روش تصمیم گیری چند شاخصه AHP فازی به منظور تعیین نواحی مستعد کشت محصول گندم دیم در مزارع موجود در استان ایلام
46. تعیین مدل تولید اقلیمی عملکرد گندم دیم شمال استان خوزستان
47. بررسی اثر مدت و دمای هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات بذر و گیاهچه گندم دیم رقم کوهدشت درشرایط تنش خشکی
48. پیش بینی آماری سینوپتیکی وقوع ریزش باران در زمان کاشت و برداشت گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس
49. مطالعه خصوصیات زراعی لاینهای گندم نان در شرایط زراعی دیم در استان گیلان
50. پهنه بندی آگروکلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه
51. بررسی پتانسیل اراضی استان کرمانشاه جهت کشت گندم دیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
52. یادداشت فنی: تاثیرات محتمل تغییر اقلیم بر مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان
53. شناسایی مناطق مستعد کشت گندم دیم باتوجه به عناصراقلیمی دراستان خراسان رضوی
54. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم دیم در مقایسه با گندم سرداری
55. ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی
56. تحلیل رابطه تولید و عملکرد گندم دیم با شاخص SOI در استان فارس
57. بررسی خصوصیات زراعی لاین های نخود متحمل به سرما در شرایط دیم زنجان
58. بررسی تحمل به شوری ارقام و لاین های جو دیم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
59. مطالعه تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgare L.) دیم مناطق آلاورق و سامیان
60. تاثیر کودهای کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم و نانو پتاسیم بر رشد و ویژگی های میوه انجیر دیم رقم سبز
61. اثرات محلول پاشی اسیدآبسزیک برعملکردواجزای عملکردنخود درشرایط دیم و آبیاری تکمیلی
62. بررسی همبستگی صفات مورفولوژیک تعدادی از ارقام عدس تحت شرایط دیم بصورت کاشت پاییزه
63. تعیین پتانسیل ژنوتیپ های بومی نخود تیپ کابلی در شرایط دیم در کشت بهاره
64. ارزیابی تاریخهای کاشت بهاره نخود دیم با استفاده از رهیافت مدل سازی
65. تاثیر پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و قدرت نامیه چهار رقم بذر عدس دیم در آزمایشگاه و استقرار گیاهچه در شرایط مزرعه
66. تاثیر پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و قدرت نامیه چهار رقم بذر نخود دیم در شرایط مزرعه
67. بررسی عملکرد علوفه در ١٢ اکوتیپ بروموس Bromus tomentellus در دو شرایط دیم و آبی استان لرستان
68. ارزیابی اجزاء عملکرد موثر در تعیین عملکرد ژنوتیپهای نخود در شرایط دیم و آبی
69. بررسی اثرمحلول پاشی اسید آبسزیک برعملکردواجزای عملکردنخودزراعی (Cicer arietinumL درشرایط دیم و آبیاری تکمیلی
70. مقایسه عملکرد علوفه در 15 ژنوتیپ ازگونه چمنی فسکیوی سرخ Festuca rubra درمنطقه معتدل سردشمال لرستان درشرایط دیم و فاریاب
71. بررسی پتانسیل تولید علوفه در شبدهای یکساله در شرایط دیم در منطقه آذربایجان غربی با توجه به تغییر اقلیم
72. تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی نخود دیم درشرایط اقلیمی خرم آباد
73. مکان یابی اقلیمی کشت نخود دیم در استان لرستان
74. ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روشSWOTدر دهستان سرکل
75. بررسی تغییرات نیتروژن کل،کربن آلی و ذخایر آنها پس از رها سازی اراضی تحت کشت دیم در مناطق خشک و نیمه خشک کرسنک(استان چهار محال بختیاری)
76. بررسی تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود دیم تحت شرایط دو فصل کاشت بهار و پاییز در استان ایلام
77. ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری دیم (بر اساس عامل شیب) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوضه آبخیز زیلبر چای (مرند- زنوز – خوی)
78. کشت دیم موقت راهکاری در افزایش درآمد روستاییان شهرستان نیمروز
79. پروژه تبدیل دیمزارها به باغات مثمردیم منطقه دژکردراهی درجهت مقابله با بیابانزایی اراضی دیم منطقه
80. تجزیه پایداری عملکرددانه درارقام و لاین های نخودزراعی Cicer arietinum L. درشرایط دیم پائیزه
81. پروژه تبدیل دیمزارهای منطقه دژکرد به باغات مثمردیم راهی درجهت مقابله با بیابان زایی منقه
82. بررسی عملکرد واجزاءعملکرد ژنوتیپ های برتر گلرنگ تحت شرایط کشت انتظاری دیم در استان زنجان
83. بهرهبرداری بهینه و پایدار از منابع آب با استفاده از احداث باغهای دیم در منطقه کرمانشاه
84. مقایسه ی وضعیت مکانیزاسیون پنبه ی دیم و آبی ایران
85. تعیین تاریخ کشت و مراحل رشد فنولوژی هندوانه آجیلی دیم در استان لرستان
86. بررسی تغییرات ضخامت خاک در قسمت های مختلف دامنه ها در اثر تبدیل مراتع به اراضی زراعی دیم در زیر حوزه دوجاق چای (قره سو- استان اردبیل)
87. اثر تغییر کاربری اراضی بر وضعیت عناصر غذایی کم مصرف قابل استفاده در اعماق مختلف یک خاک آهکی
88. بررسی اندازه گیری صفات مورفولوژیکی در تراکم های سطوح مختلف در منطقه گرمسیری
89. بررسی و پهنه بندی آگروکلیمایی حوزه سفیدرود در استان کردستان
90. تاثیر فشردگی خاک سطحی بر شوری و پایداری خاک اراضی زراعی )مطالعه موردی: اراضی زراعی دیم شمال آق قلا
91. بررسی اثرات کشت مخلوط آگروپایرون النگاتوم و یونجه برعملکردعلوفه درشرایط دیم دماوند
92. ارتقاء بهرهوری و استفاده بهینه از اراضی دیم تخریب شده در استان قزوین از طریق جایگزینی کشت
93. انتخاب مناسیترین راه کار توسعه پایدار با توجه به شرایط منطقه از طریق تغییر الگوی کاشت
94. بررسی پذیرش نوآوری و بازده سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام دیم به نامهای سرداری و آذر 2
95. بررسی لاینها وارقام پیشرفته عدس در شرایط دیم
96. بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد کمی وکیفی گندم دیم
97. ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ های گندم نان نسبت به سوسک برگخوار غلات (Lema melanopa)
98. اثرماشین های خاک ورزی و کاشت برسرعت سبز شدن و عملکرد گندم دیم
99. مطالعه اثرات رقم وحذف برگ و ریشک بر عملکرد و شاخص برداشت گندم در شرایط دیم
100. بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و مقادیر نیتروژن بر صفات مورد بررسی درگندم رقم کراس البرز (Triticum aestivum L)