مقالات آفتهای کشاورزی در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات آفتهای کشاورزی درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه آفتهای کشاورزی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 415 مقاله در زمینه آفتهای کشاورزی استخراج شده است.

لیست مقالات آفتهای کشاورزی در کشاورزی

1. ارتباط بین تغذیه و عوامل بیماریزا در سلامتی زنبور عسل
2. روش های پیشگیری و کنترل آفت کنه حنایی گوجه فرنگی در محصولات کشاورزی
3. کاربرد کود زیستی بر پایه جلبک در کشاورزی
4. روش های پیشگیری و کنترل آفت کفشدوزک خربزه در محصولات کشاورزی
5. آفت کش های زیستی و کاربرد آنها در کشاورزی
6. اثرات سموم کشاورزی بر سلامت محیط زیست و موجودات زنده
7. روش های پیشگیری و کنترل آفت سرخرطومی فلفل در محصولات کشاورزی
8. اهمیت آفت کش بیولوژیک BT در کشاورزی
9. بررسی قابلیت ردیابی سریع، کم هزینه و در محل باقیمانده آفت کش های ارگانوفسفره و کاربامات در محصولات کشاورزی توسط حسگر نواری- کاغذی آغشته به آنزیم استایل کولین استراز برای اولین بار در کشور
10. روشهای نوین مبارزه با کنه واروآ زنبورعسل
11. بررسی میزان انتقال و تاثیر سمیت آفت کشهای مورد استفاده در مزارع برنج به منابع آبی با استفاده از مدل
12. مروری بر تکنیک ارائه شده توسط سازمان EPA/WHO جهت ارزیابی ریسک مواجهات شغلی با سموم آفت کش در حوزه کشاورزی
13. بررسی تاثیر امواج فراصوت اولتراسونیک بر شاخص های کیفی و رئولوژیکی آرد گندم آفت زده
14. تراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis)
15. گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید آفت بید چغندرقند، (Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae برای اولین بار از مزارع استان خراسان رضوی
16. بررسی کارایی زنبور Aphelinus mali بر روی شته خونی سیب در شرایط صحرایی
17. بررسی ترجیح میزبانی زنبور (Aphidius matricariae (Hym.:Aphidiidae پارازیتوئید شته (Aphis fabae Scopoli (Hem.:Aphididae روی گیاه باقلا
18. تاثیر آفت کش های آزینفوس متیل و دیازینون بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و خون شناسی ماهی کلمه خزری (Rutilus rutilus caspicus)
19. اهمیت استفاده از تکنولوژی های جدید به منظور کنترل آفات برای تولید محصولات ارگانیک
20. کنترل بیولوژیک آفت مینوز گوجه فرنگی گلخانه ای گامی به سوی توسعه ی پایدار کشاورزی
21. شب پره های ژئومتریده آفت گیاهان دارویی در استان آذربایجان شرقی
22. بررسی برخی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن خرما (Oligonychus afrasiaticus) بر روی دو میزبان مختلف
23. وقوع یک آلودگی پولروویروسی در مزارع کلزا و انتقال آن توسط شته مومی کلم در استان کرمانشاه
24. غربالگری 46 رقم و لاین گندم برای مقاومت شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae) در شرایط گلخانه ای
25. غربالگری 44 رقم و لاین گندم برای مقاومت شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae) در شرایط گلخانه ای
26. پارامترهای تولید مثلی کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته های Rhopalosiphum padi و Diuraphis noxia
27. پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از Rhopalosiphum Diuraphis noxia و padi
28. ارزیابی زیست شناسی برخی از ارقام و لاین های تجاری گندم نسبت به شته ی روسی گندم Diuraphis noxia (Modrdvilko) (Homo.: Aphididae) تحت شرایط آزمایشگاهی
29. بررسی اثر درجه حرارت بر ویژگی های زیستی زنبور (Aphidius matricariae (Hym.: Aphidiidae پارازیتوئید شته معمولی گندم (Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae
30. مطالعه تغییرات جمعیت گونه غالب شته و زنبورهای پارازیتویید آنها درمزارع گندم مناطق معتدل استان کرمانشاه
31. طول مراحل مختلف دوره پس از بلوغ حشرات ماده کفشدوزک شکارگر (Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) در تغذیه از شته روسی گندم روی گیاهان مختلف میزبان در شرایط آزمایشگاهی
32. پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک (Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hemiptera: Aphididae
33. بررسی مقاومت وحساسیت برخی ازارقام و لاین های جو نسبت به شته ی روسی گندم (Diuraphis noxia (Hemi.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی
34. برخی از پارامترهای زیستی شتهی روسی گندم (Diuraphis noxia (Hemi.: Aphididae روی ارقام و لاین های مختلف جو در شرایط آزمایشگاهی
35. فون کنه های زیر راسته Prostigmata و گروه Astigmatina مرتبط با درختان پسته منطقه خرامه
36. آزمونهای زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (.L arietinum Cicer )مقاوم به آفت پیلهخوار (Helicoverpa armigera Hub.)
37. باقیمانده آفت کشهای اندوسولفان (Endosolfan)و دیازینون (Diazinon)در مزارع گوجه فرنگی و خیار سبز استان کهگیلویه وبویراحمد
38. مقاومت افزایش یافته در گیاهان چغندرقند تراریخته حاوی ژن cry3Aa برعلیه آفت کک ( Chaetocnema tibialis )
39. مهندسی ژنتیک یونجه جهت مقاومت به آفت سرخرطومی یونجه
40. آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.)
41. بررسی تاثیر روش ها و سطوح مختلف تغذیه شربت شکر بر پرورش نوزاد، رفتار عمومی و میزان آلودگی کنه وارووآ در زنبور عسل
42. بررسی امکان استفاده از اسید استیک و اسید اگزالیک در کنترل کنه واروآی زنبور عسل
43. طراحی و ساخت دستگاه هوشمند زهر گیرزنبور عسل و تاثیر زهر گیری در دفع کنه واروا و سلامت کلونی
44. علل کاهش جمعیت کندوهای زنبورعسل ( Apis mellifera L. ) در ایران در سال های اخیر و روش های مقابله با آنها
45. ترکیبی از سنجش از راه دور چند طیفی، فن آوری نرخ متغیر و مدل سازی زیست محیطی برای مدیریت آفات مرکبات
46. کنترل و مبارزه با آفت کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت با روش شیمیایی
47. روش های مبارزه و کنترل زراعی شیمیایی آفت ساقه خوار اروپائی در مزارع ذرت
48. معرفی کنه Anystis baccarum ( Linnaeus) (Acari: Anystidae) به عنوان دشمن طبیعی زنجرک پسته ( Idiocerus stali Fieber (Hem., Cicadellidae در شهرستان کرمانشاه
49. بررسی اثر چند ترکیب گیاهی روی جمعیت پسیل معمولی پسته در کاشمر
50. تولید محصول سالم با کاربرد صابون گیاهی پالیزین در باغات پسته برای کنترل آفت پسیل پسته
51. شناسایی آفت های پروانه برگ خوار و پسیل برگ پسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر وشبکه های عصبی مصنوعی
52. تحلیل رابطه بین میزان تولید گندم و سطح مبارزه آفت سن گندم با لکه های خورشیدی در استان فارس
53. اثر کاربرد هم زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) و ارقام مختلف گندم روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae)
54. واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata (L.) نسبت به تراکم های مختلف شته Schizaphis graminum (Rondani)
55. اثر برخی آفت کش ها بر روی مینوز گوجه فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونه زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens
56. بررسی تاثیر آفت کش ها و علف کش ها بر کشاورزی پایدار و محیط زیست
57. تزئین گرایی، آفت باغ های ایرانی میراث جهانی
58. بررسی مقاومت القایی در گندم، Triticum aestivum L. نسبت به شته سبز گندم، Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی
59. بررسی تحمل رقم ها و لاین های گندم نسبت به Schizaphis graminum شته سبز گندم و بررسی پارامتر های جدول زندگی آن
60. بررسی اثر تماسی عصاره برگ و ساقه گیاه گزنه روی شته Rhopalosiphum padi L. (Hemiptera: Aphididae)
61. امکان کنترل شته Rhopalosiphum padi L با استفاده از عصاره ساقه و برگ گیاه خرزهره
62. مروری بر انتقال سموم شیمایی برروند جذب درخاک، گیاه وآب
63. پرورش طبیعی و مصنوعی کنه های سخت Acari : Ixodidae گونه Hyalomma anatolicum anatolicum و مطالعه جداول رشد مربوط به چرخه زندگی این کنه در شرایط ازمایشگاهی با استفاده از میزبان اختصاصی
64. بررسی اثرات سمیت چند حشره کش روی جمعیت شته جالیز Aphis gossypii Glover و پارازیتوئید آن در ختمی های چینی فضای سبز اهواز
65. تعیین درصد آلودگی به کنه واروآ (Varroa destructor) و نوع پراکنش این کنه در زنبورستانهای مناطق مختلف شهرستان زنجان
66. استراتژی های توسعه ای و جنبه های فرمولاسیون آفت کش هوشمند بر پایه نانو
67. حذف آفت کش کنفیدور از آب های آلوده توسط گونه های مختلف قارچ تریکودرما
68. آفت کش ها و آلودگی آب ها
69. ترکیبی از سنجش از راه دور چند طیفی، فن آوری نرخ متغیر و مدل سازی زیست محیطی برای مدیریت آفات مرکبات
70. بررسی روش های حذف آفت کش ها از محیط های آبی
71. بقایای آفت کش ها در اکوسیستم و سلامتی اگرواکوسیستم ها
72. بررسی اثرات محیط زیستی آفت کش ها و ارائه راهکار در جهت بهبود مشکلات محیط زیستی
73. نقش بیوتکنولوژی در توسعه حشره کش های میکروبی و تاثیر آن بر سلامت و امنیت غذایی
74. بررسی میزان آگاهی کشاورزان در مصرف سموم و آفت کش ها (مطالعه موردی: دهستان بلوکات شهرستان رودبار)
75. کاربرد به موقع کنه کشها در راستای کاهش آلودگی محیط زیست
76. تاثیر فرآوری مواد غذایی بر کاهش باقی ماده آفت کشها
77. بررسی میزان آفت کش د.د.ت و متابولیت های آن در رسوبات تالاب انزلی
78. بررسی واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر (Mulsant) Stethorus gilvifrons به کنه شرقی مرکبات( Klein) Eutetranychus orientalis در شرایط آزمایشگاه
79. تاثیر باقیمانده آفت کشهای شیمیایی بر انسان و محیط زیست و راهکارهای نوین در مدیریت آنها
80. بررسی نوسانات جمعیت و توزیع فضایی جمعیت شته Sitobion avenae در منطقه باجگاه استان فارس
81. بررسی میزان آفت کش د.د.ت و متابولیت های آن در ماهی کاراس( Carassius carassius) در تالاب انزلی
82. بررسی میزان سم (آفت کش)لیندان در ماهی کاراس (Carassius carassius)در تالاب انزلی
83. مدیریت پایدارآفات با بهره گیری از آفت کش های بیولوژیکی
84. کاهش باقی مانده آفت کش ها طی روش های مختلف فرآوری مواد غذایی
85. اثرات منفی پایداری آفت کش ها بر تنوع زیستی و کنترل بیولوژیک
86. مدیریت تلفیقی آفات، راهبردی در راستای تحقق امنیت غذایی
87. بررسی بقایای 12 آفت کش آلی کلردار در مراحل فرآیند تصفیه درتصفیه خانه شماره 2 آب اهواز
88. مسائل مربوط به استفاده از آفت کشهای گیاهی در مدیریت آفات
89. بررسی اثرات لارو کشی اسانس گیاه Ipomoea cairica Linn
90. ارزیابی اصول روش های مبارزه با آفت پسیل معمولی پسته
91. ارزیابی کارایی افت کش گیاهان پالیزین نسبت به حشره کش شیمیایی موسپیلان در کاهش تخم و پوره ی آفت پسیل معمولی پسته
92. واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک (Hippodamia variegataGoeze(Col.: Coccinellidae روی شته سبز هلو
93. بررسی اثر پوست اندازی شته سبز هلو Myzus persicae بر کارایی قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae
94. بررسی اثر عصاره تنباکو و آنغوزه در مقایسه با حشره کش ایمیداکلوپرید بر علیه شته غلات (.Sitobion avenae F) در استان خراسان رضوی
95. اثر حشره کشی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) روی دو گونه آفت انباری و شناسایی ترکیبات آن
96. بررسی استفاده ازپوشش حفاظتی درزمان کاربرد آفت کشها به وسیله سمپاشها درشهرستان فسا جهرم و داراب
97. اثر گیاه میزبان بر زیست شناسی شته برگ یولاف Rhopalosiphum padi L. در شرایط آزمایشگاهی
98. تاثیر افت سن بر بار دهی گندم شهرستان آران و بیدگل
99. بررسی اثر کشندگی عصاره گیاهان توتون و دارچین برشته معمولی گندم
100. دفع آفات گندم با استفاده از فناوری هسته ای