مقالات کشاورزی ارگانیک در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات کشاورزی ارگانیک درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه کشاورزی ارگانیک جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 816 مقاله در زمینه کشاورزی ارگانیک استخراج شده است.

لیست مقالات کشاورزی ارگانیک در کشاورزی

1. کشاورزی قراردادی و تولید محصولات ارگانیک
2. شناسایی و تبیین عامل های بازدارنده توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه
3. مروری بر جایگاه بازاریابی در توسعه پایدار صنعت کشاورزی
4. تاثیر قارچ های آربوسکولار میکوریزا و سطوح مختلف فسفر بر برخی جنبه های رشد گیاه لیزیانتوس
5. اثر پرایمینگ ارگانیک بر رشد گیاهچه های بادرنجبویه Melissa Officinalis L در شرایط تنش شوری
6. بررسی نگرش و تمایل کشاورزان و کارشناسان در بکارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک
7. تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی ارگانیک در دستیابی به کشاورزی پایدار
8. الگوی پیشنهادی کشت ارگانیک محصول برنج درمناطق روستایی استان های گیلان و مازندران
9. بررسی تاثیر کاهش دهنده های کشش سطحی بر خصوصیات علف کشی مخلوط اسید استیک و اسید سیتریک
10. عوامل موثر بر ترویج و توسعه فعالیت های کشاورزی ارگانیک
11. اثر پرایمینگ ارگانیک بر رشد گیاهچه های بادرنجبویه (.Melissa Officinalis L) در شرایط تنش خشکی
12. اثرات بالقوه سیانوباکتر اسپیرولینا (.Spirulina sp) به عنوان کود زیستی
13. اثر پرایمینگ مواد ارگانیک بر برخی از صفات جوانه زنی بذر شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) در شرایط تنش خشکی
14. اثر پرایمینگ ارگانیک بر آسکوربات پراکسیداز و شاخص های جوانه زنی بذر ریحان در شرایط تنش خشکی
15. اثر پرایمینگ ارگانیک بر جوانه زنی و رشد اولیه بذر شلغم علوفه ای (Brassica rapa var. rapa) تحت تنش شوری
16. بازار رقابتی بیوتکنولوژی مواد غذایی
17. اهمیت کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست
18. جایگاه کودهای زیستی در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار
19. امکان سنجی تولید پسته کم نهاده (مطالعه موردی: منطقه دشت رباط شهربابک)
20. بررسی مزایا و چالش های تولید محصولات سالم و ارگانیک
21. تولید محصولات سالم و ارگانیک رویکردی برای تامین امنیت غذایی
22. بررسی سطح آگاهی گندم کاران شهرستان اراک در زمینه کشاورزی ارگانیک
23. تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر شاخص های عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش خشکی
24. تحلیل مفاهیم کشاورزی پایدار و ارگانیک با تاکید بر آیات قرآن کریم
25. تنوع زیستی واثرات کشاورزی ارگانیک بر روی ان
26. ویژگی های مورد نیاز در به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان آذربایجان شرقی
27. دانش و نگرش کشاورزان استان بوشهر نسبت به کشاورزی ارگانیک
28. مطالعه اگرواکولوژیکی سیستمهای کشت مضاعف گندم در نظامهای فشرده، پایدار و ارگانیک
29. مقایسه سامانه های زراعی برنج از نظر عملکرد شلتوک و ویژگی های خاک در سه منطقه استان مازندران
30. بررسی عوامل موثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک در استان قم از دیدگاه کارشناسان کشاورزی
31. ارزیابی موانع تبدیل به کشاورزی ارگانیک در کانادا
32. نقش و تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر صادرات انار ارگانیک ایران (مطالعه موردی شهرستان ساوه)
33. برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای برنج ارگانیک در خانوارهای شهری استان گیلان
34. تاثیر سطوح کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه دارویی ریحان
35. برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک مطالعه موردی : استان خراسان رضوی
36. بررسی دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (مورد مطالعه: سبزیکاران شهرستان باوی در استان خوزستان)
37. بررسی تاثیر سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک بر کیفیت و کمیت علوفه تاج خروس (رقم Cim) تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری
38. تاثیرنحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)
39. تاثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر کارآیی انرژی تولید در گیاه دارویی ملیس (Melissa officinalis)
40. تاثیر کاربرد زئولیت، مایه تلقیح میکروبی و ورمی کمپوست بر غلظت عناصر N، P،K ، میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)
41. تاثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench))
42. تاثیر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر N، P، K، عملکرد دانه و عملکرد اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)
43. تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس شوید (Anethum graveolens L.) در کشت مخلوط با سویا (Glycine max L.)
44. شناسایی و اولویت بندی راهکارهای جذب مشارکت عمومی برای حفظ محیط زیست از طریق توسعه مسئولیت اجتماعی در سطح تولید کنندگان بخش کشاورزی( زراعت )
45. رهیافتهایی برای مدیریت تلفیقی بیماریهای اامیستی در کشاورزی ارگانیک
46. تاثیر ترجیح های زمانی مصرف کنندگان بر انتخاب برنج ارگانیک در شهر شیراز
47. مزایای کشاورزی ارگانیک پرندگان بیشتر در مناطق با کشاورزی فشرده تر
48. چالش های موجود در روش های کشاورزی ارگانیک برای تولید محصولات پایدار
49. نقش کشاورزی ارگانیک برای امنیت غذایی: رابطه محلی با نگاهی جهانی
50. کشاورزی ارگانیک برای کشاورزی پایدار
51. معرفی خولان (سنجد تلخ) Elaeagnus rhamnoides و ارایه پیشنهاداتی برای تسریع توسعه صنعت تولید این گونه در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران
52. تاثیر کودهای بیولوژیک بر محصولات کشاورزی
53. تاثیر ورمی کمپوست و کود دامی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)
54. معرفی و کاربرد کودهای بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن در تولید گیاهان دارویی
55. کشاورزی ارگانیک در کشت گیاهان دارویی
56. تاثیر کشاورزی زیستی بر جنبه های اجتماعی و اقتصادی بوم نظامهای زراعی
57. تاثیر مواد آلی ارگانیک بر رشد اندام هوایی گیاه ذرت
58. بررسی اثر ورمی کمپوست، کودهای زیستی و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی مریم گلی (Salvia officinalis L.) تحت شرایط مختلف رطوبتی
59. ارزیابی تنوع زیستی علف‌های‌هرز در بوم‌نظام‌های زراعی ارگانیک و پرنهاده برنج (Oryza sativa L.)
60. تأثیر مقادیر مختلف اسید هیومیک و عصاره ورمی‌کمپوست بر روی خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.)
61. بررسی سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای: کودهای ارگانیک، غیرارگانیک و تلفیقی، بر چگونگی تغییرات پروتئین دانه گندم
62. نیاز آموزشی کشاورزان شهرستان دشتی در تولید گوجه‌فرنگی ارگانیک
63. واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی تحت تأثیر عصاره جلبک دریایی در شرایط کمبود آهن
64. ترجیج زمانی و تمایل به پرداخت مازاد مصرف کنندگان برای برنج ارگانیک در شهر شیراز
65. ارزش گذاری اقتصادی برنج ارگانیک در ایران (مطالعه موردی؛ شهرستان بابل)
66. ورمی کمپوست ونقش آن در کشاورزی ارگانیک
67. ارزیابی برخی شاخص‌های کمی و کیفی ارقام محلی برنج (Oryza sativa L.) در نظام‌های کاشت شالیزاری در شمال ایران
68. نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی
69. بقایای کینوا ((Chenopodium quinoa) راهکاری برای کاهش مصرف سموم
70. ارزیابی اثر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر برخی خصوصیات زراعی گیاه دارویی بادرشبی
71. ارزیابی ویژگی‌های کمّی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی در سامانه‌های زراعی متداول، کم‌نهاده و ارگانیک در استان مازندران
72. نقش کشاورزی بر امنیت غذایی و محیط زیست
73. عصاره جلبک دریایی، دستاوردی برای کشاورزی ارگانیک
74. بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات کشاورزی ارگانیک از سوی مصرف کنندگان شهر اهواز
75. امنیت غذایی با محصولات کشاورزی ارگانیک
76. موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالی‌کاران استان مازندران
77. ره یافت هایی برای مدیریت تلفیقی بیماری های مهم قارچی در کشاورزی ارگانیک
78. استفاده از کشاورزی ارگانیک در جهت حفظ محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار
79. شناسایی و اولویت بندی موانع کسب و کار کشاورزی ارگانیک از دیدگاه مروجان جهاد کشاورزی
80. اثر کاشت حاشیه ای آفتابگردان در کاهش خسارت گنجشک خانگی به کمیت و کیفیت میوه انگور
81. شناسایی و سنجش متیغرهای اثرگذار بر مصرف محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک
82. بررسی اثر کودهای ارگانیک بر رنگیزه های فتوسنتزی گلرنگ تحت تنش خشکی در منطقه کلیبر
83. مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک
84. بررسی موانع و عوامل پیش برنده در توسعه و پذیرش کشاورزی ارگانیک و راهکارهای لازم
85. اهمیت کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی
86. تاثیر مصرف برنج ارگانیک بر مطلوبیت خانوارها در شیراز: گرایش به پرداخت مازاد
87. مروری بر کشاورزی ارگانیک
88. مدل پذیرش کشاورزی ارگانیک در دهستان سراب نیلوفر (بالادربند) کرمانشاه
89. نیازسنجی آموزشی دوره های مهارت آموزی کشاورزی ارگانیک برای بهره برداران استان بوشهر
90. بررسی تاثیر محصولات کشاورزی ارگانیک بر سلامت انسان
91. بررسی عوامل موثر بر دیدگاه کشاورزان در پذیرش کشاورزی ارگانیک (روستاهای بخش مرکزی شهرستان کازرون)
92. مروری بر ماشین های خردکن به منظور طراحی یک ماشین خردکن ضایعات کشاورزی
93. بررسی سطح آشنایی مردم شهرستان قائمشهر با کشاورزی ارگانیک
94. بررسی عوامل بازدارنده در پذیرش و توزیع محصولات ارگانیک از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان قائمشهر
95. بررسی فرایند تولید کمپوست از پسماند آلی مشاغل و پسماندهای باغبانی به شیوه ویندرو
96. ارزیابی جایگاه توسعه کشاورزی ارگانیک درمناطق روستایی
97. کشاورزی ارگانیک و نقش آن در محیط زیست
98. کشاورزی پایدار و اُرگانیک و عوامل مورد نیاز در دستیابی به آن در ایران:وضعیت ها و مشکلات
99. بیابان زدایی و مدیریت مناطق بیابانی
100. بررسی اثر آللوپاتی اسانس گیاه آویشن بر درصد جوانه زنی بذر ریحان