مقالات برنج در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات برنج درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه برنج جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 6,814 مقاله در زمینه برنج استخراج شده است.

لیست مقالات برنج در کشاورزی

1. بررسی عملکرد ( خواص میکانیکی ) انواع مواد پوزلانی در بتن های ژئوپلیمری خودتراکم
2. بررسی فراوانی آللی و چندشکلی نشانگرهای آیزوزایم در برنجهای ایرانی
3. تفکیک زمینهای شالیزاری با استفاده از داده های ماهواره سنتینل ۲
4. Rapid response of rice plants to arsenite toxicity
5. مدیریت غیر سازه ای سیلاب دشت ها با استفاده از پیش بینی خسارت کشاورزی
6. به کارگیری الگوریتم های یادگیری ماشین نظارت شده ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی به منظور پیش بینی مقاومت و روانی مارشال آسفالت
7. ارزیابی تاثیر توام پوزولان و الیاف بر چقرمگی خمشی اعضای بتن مسلح ساخته شده از بتن خودمتراکم
8. اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum)
9. اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان های مختلف در ایران
10. ارزیابی روابط فیلوژنتیکی گونه های Trichoderma به دست آمده از شالیزارهای استان مازندران بر اساس توالیهای ژن tef۱α
11. تاثیر افزودن آرد ارزن و صمغ زانتان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک بدون گلوتن
12. ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان
13. تلفیق تصاویر ماهواره ای و مدل رشد گیاهی با هدف افزایش بهره وری آب ( مطالعه موردی : شبکه آبیاری سفیدرود)
14. انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان
15. بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان های جدید این بیمارگر در ایران
16. مهمترین آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز قرنطینه ای تهدید کننده غلات کشور
17. بهینه سازی تقویم زراعت برنج (.Oryza sativa L) و کشت دوم سویا (Glycine max L. Merr) در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل های دینامیکی گردش عمومی جو و مدل گیاهی DSSAT
18. سنتز زئولیت Y با استفاده از خاکستر سبوس برنج به عنوان منبع سیلیکا به روشهای هیدروترمال و هیدروترمال به کمک اولتراسوند و به کارگیری آن در کراکینگ هیدروکربن های مایع
19. مطالعه کالوس زایی بساک ها و باز زایی گیاهان سبز در تعدادی از لاین های خالص ایرانی و خارجی برنج وگیاهان هیبرید حاصله از آنها در شرایط درون شیشه ای
20. ارزیابی تعامل بین Glomus intraradices و باکتری های آنتاگونیست Pseudomonas و Bacillus و تاثیر آنها در القای سیستمیک ژن های دفاعی در برگ های برنج بر علیه *Magnaporthe oryzae
21. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر الگوی کشت و نقش آن در توسعه ی روستایی مطالعه موردی: تغییر الگوی کشت برنج به مرکبات در دهستان بالاتجن استان مازندران*
22. سنتز و تعیین مشخصات جاذب های CuO، ZnO و CeO۲ بر پایه سیلیکای مستخرج از خاکستر سبوس برنج و ارزیابی عملکرد آن در گوگردزدایی از سوخت مدل
23. ارزیابی اثر تاریخ نشاکاری بر رشد و عملکرد برخی ارقام کلم بروکلی (Brassica Oleracea L.) به عنوان کشت دوم پس از برداشت برنج تحت شرایط اقلیمی گیلان
24. تاثیر بیوچار برنج و ناترک بر غلظت عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف موجود در ریشه و اندام هوایی آویشن شیرازی رشد یافته در یک خاک آهکی
25. اثر جایگزینی سطوح مختلف سبوس برنج روغن کشی شده با کنجاله سویا بر تولید و ترکیبات شیر، نمره وضعیت بدنی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای شیری
26. بررسی اثر روش های مختلف کاشت و سطوح مختلف توزیع هورمون ها بر بافت های آوندی برگ پرچم ژنوتیپ های برنج تحت تنش شوری در شمال خوزستان
27. تاثیر مشارکت شالی کاران در طرح های مدیریت تلفیقی آفت های برنج با تاکید بر سنجه های محیط زیست گرایانه (مورد واکاوی: شهرستان فومن استان گیلان)
28. مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی و روابط فیلوژنتیکی در گونه Bipolaris oryzae و تعدادی از گونه های جنس Bipolaris به دست آمده از برنج و علف های هرز
29. تاثیر عصاره تفاله انار استخراج شده با روش آب زیربحرانی بر فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای فنلی و خصوصیات بافتی کیک فاقد گلوتن بر پایه آرد برنج
30. ویروس نوارک ایرانی گندم: تعیین ترادف بخشی از آر ان ای شماره ۱، رابطه سرولوژیکی با سایر تنوئی ویروس ها و شواهد آلودگی طبیعی در برنج
31. ارزیابی اثرمصرف خاکی سولفات روی و آغشته نمودن ریشه نشاء به اکسید روی بر عملکرد و ترکیب شیمیایی برنج رقم قصردشتی در شالیزارهای استان فارس
32. اثر فواصل ردیف کاشت بر درصد جذب تابش، عملکرد دانه و شاخص های رشد ارقام کلزا (Brassica napus L.) در کشت دوم بعد از برنج
33. بررسی اثر تنش شوری ناشی از NaCl بر میزان تغییرات و توزیع ABA وIAA در گیاهچه های دو ژنوتیپ متحمل (IR۶۵۱) و حساس (IR۲۹) برنج
34. بررسی بهبود ویژگی های تکنولوژیک کیک بدون گلوتن (بر پایه مخلوطی از آرد برنج -سیب زمینی -کینوا) با استفاده از پودر پنیر و امواج فراصوت
35. بررسی اثر روش های مختلف کاشت و سطوح مختلف توزیع هورمون ها بر آناتومی برگ پرچم ژنوتیپ های برنج تحت تنش شوری در شمال خوزستان
36. تعیین متحمل ترین ژنوتیپ های موتانت برنج هاشمی (M۳) در پاسخ به تنش خشکی با استفاده از شاخص های رشدی فیزیولوژی و تغییرات آنزیمی
37. تولید سوهان پولکی رژیمی برای بیماران سلیاکی و دیابتی با جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت و جایگزینی کامل آرد گندم با آرد برنج- ذرت
38. اثرات فرآوری کاه برنج (طارم هاشمی و شیرودی) با قارچ (گانودرما اپلاناتوم، ترامتس ورسیکالر، گانودرما رزیناسیم) بر فراسنجه های تولید گاز در شرایط برونتنی
39. بررسی مقایسه های اثر باگاس و کلش برنج تیمار شده روی ویژیگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه های تقویت شده با الیاف طبیعی
40. اثر سطوح کود فسفر و پیش پز کردن (پاربویلینگ) شلتوک بر محتوای اسید فیتیک و عناصر معدنی دانه سه رقم برنج (Oryza sativa L.)
41. ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره با برخی صفات مرتبط با جوانه زنی پیش از برداشت در ارقام برنج (Oryza sativa L.)
42. اثر محلول پاشی هورمون های اکسین، اسید ابسزیک و سایتوکاینین بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ برنج در شرایط تنش دمای پایین
43. اثر پوشش بذر با باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه برنج (.Oryza sativa L) رقم هاشمی
44. تجزیه و تحلیل جدایه های Pyricularia oryzae به دست آمده از برنج و علف های هرز با نشانگر rep-PCR و آزمون بیماری زایی
45. مقایسه عملکرد و تعیین مناسب ترین زمان برداشت لاین های مختلف کلزا به عنوان کشت دوم و در تناوب با برنج در منطقه گیلان
46. بررسی ماهیت ژنتیکی لاین های جهش یافته برنج با استفاده از صفات ریخت شناسی و آغازگرهای SSR همبسته با ژن برگرداننده باروری (Rf)
47. اثر کم آبیاری تنظیم شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی
48. اثر محلول پاشی ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات گیاهی و شاخص های فلورسانس کلروفیل گیاهچه های برنج در شرایط تنش خشکی
49. مکان یابی ژن های کنترل کننده ارتفاع بوته، زمان خوشه دهی، دوره رشد و عملکرد دانه در دو جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج
50. تجزیه و تحلیل آللی جایگاه های ریزماهواره ای جمعیت های Rhizoctonia solani AG-۱ IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران
51. بررسی اثر مصرف مس بر عملکرد و ترکیب شیمیایی برنج و تعیین حد بحرانی مس در تعدادی از خاک های آهکی استان فارس
52. مقایسه اثر کود های سیلیکات کلسیم و پتاسیم سیلیکات بر برخی از صفات زراعی و بیوشیمیایی دو رقم برنج تحت شرایط تنش خشکی
53. تاثیر تنش خشکی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و ماده خشک کل در ارقام هاشمی و گیلانه برنج
54. بررسی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های محلی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در پاسخ به دو سطح نیتروژن در محیط آبکشت
55. اثر شرایط رطوبتی خاک و کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیهای رشد و کارآیی مصرف آب برنج در یک خاک قلیایی غیرآهکی
56. اثر محلول پاشی سویه های مختلف سودوموناس (Pseudomnas fluorescens) بر صفات کمی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج در شرایط گلخانه
57. اثر فرایند خیساندن و آبکشی و پخت بر روی فلزات سنگین سرب و آرسنیک در سه نمونه برنج مصرفی در استان فارس
58. اثر تنش شوری بر روابط آبی, تنظیم اسمزی، تسهیم و پراکنش یون های سدیم و پتاسیم در گیاهچه های دو ژنوتیپ برنج
59. غربالگری ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص های تحمل و روش های چند متغیره در شرایط تنش خشکی
60. تاثیر عصاره تفاله انار استخراج شده با روش آب زیربحرانی بر خواص فیزیکی و حسی کیک فاقد گلوتن بر پایه آرد برنج
61. بررسی تاثیر افزودن عصاره ی سیب استخراج شده به روش آب زیربحرانی بر کیفیت کیک بدون گلوتن بر پایه ی آرد برنج
62. انتخاب برترین ژنوتیپ ها در برنج (Oryza sativa L.) با استفده از پارامتر های فلورسانس کلروفیل براساس شاخص های BLPSI و LPSI
63. بررسی خصوصیات شیمیایی کیک عملگرای بدون گلوتن کم کالری فرموله شده با آرد برنج و صمغ های بومی دانه ریحان و شاهی
64. بررسی وضعیت تاکسونومیکی جدایه های اکسیداز مثبت سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از – RFLP ۱۶S rRNA *
65. ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن
66. بررسی تاثیرتنش شوری بر پتانسیل اسمزی، میزان غلظت قندها و پروتئین های محلول در ژنوتیپ های مختلف برنج در مرحله گیاهچه ای
67. ارزیابی و گروه بندی ژنوتیپ های برنج (.Oryza sativa L) آسیای مرکزی و غربی با استفاده از صفات زراعی و عملکرد دانه
68. اثر تقسیط و میزان کود نیتروژن بر رشد و عملکرد دانه دو رقم برنج (Oryza sativa L.) (گیلانه و آبجی بوجی)
69. ارزیابی تاثیر سیستم های مختلف کشت بر بهره وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج
70. بررسی تجربی زبری سطح در میکرو سوراخ کاری برنج به جهت بهینه سازی پارامترها با استفاده از روش آماری ای-فست
71. بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae*
72. اثر تنش گرما بر پایداری عملکرد، محتوای کلروفیل و ثبات غشای سلول برگ پرچم در ارقام رایج برنج در استان خوزستان
73. مطالعه خصوصیات مرفولوژیک، شاخص های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.)
74. اثر دمای پایین بر سازوکار آنتی اکسیدان های ژنوتیپ های حساس و متحمل برنج (Oryza sativa L.) در مرحله گیاهچه ای
75. شبیه سازی مراحل نمو فنولوژیک و طول دوره رشد سه رقم برنج در سنین مختلف گیاهچه با استفاده از مدل ORYZA۲۰۰۰
76. ارزیابی تنوع مولکولی ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره همبسته با خصوصیات زراعی و فیزیکوشیمیایی دانه
77. تعیین عمل ژنها و برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مرتبط با کیفیت پخت برنج با استفاده از روش تجزیه دیآلل
78. اثرات حشره کشی و دورکنندگی قسمت های مختلف گیاه بومادران روی بالغین شپشه دندانه دار برنج Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera: Silvanidae)
79. بررسی تاثیر افزودنی های سبوس برنج و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن غیرمسلح با مصالح بومی استان ایلام
80. ارزیابی مرفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های محلی، اصلاح شده وجهش یافته برنج در پاسخ به تنش سرما در مرحله جوانه زنی
81. اثر منبع و میزان مصرف کودهای آلی بر عملکرد دانه و کیفیت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L)
82. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی (مورد مطالعه: شهر مشهد)
83. اثرات افزایش دما بر رفتار تهاجمی و حساسیت به قارچکش در بیمارگر سوختگی غلاف برنج (Rhizoctonia solani AG-۱ IA)
84. ریخت شناسی، بیماری زایی و تعیین توالی بخشی از دی ان ای ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران
85. اثر بر همکنش فاصله کاشت و نیتروژن بر رشد و عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در تراکم های مختلف دژگال
86. کاربرد کلش برنج در جذب رنگ های اسید اورانژ و ریموزول بلک از پساب های شبیه-سازی شده صنایع نساجی
87. ارزیابی عمل ژن ها و وراثت پذیری صفات مهم گیاهی برنج (Oryza sativa L.) از طریق تجزیه میانگین نسل ها
88. تعیین سطح زیر کشت برنج در منطقه ی سامان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ۸ و سنتینل ۲
89. اثر تیمار حرارتی-رطوبتی آرد برنج قهوه ای و افزودنی های طبیعی بر ویژگی های خمیر کیک منجمد بدون گلوتن
90. بررسی اثر فرآیند تبدیل و انبارداری بر پایداری عطر و بو برنج طارم به روش استخراج در فاز جامد (SPME)
91. تاثیر قارچ های میکوریز و اندوفیت ریشه در شرایط خزانه مرطوب و نیمه مرطوب برمیزان عملکرد و اجزاء عملکرد برنج
92. برآورد سطح زیر کشت برنج در منطقه ی لنجان با استفاده از تصاویر ماهواره ای به منظور مدیریت منابع آب
93. مقایسه ضخامت بهینه برنج پخته شده داخلی و خارجی جهت خنک سازی در محدوده زمانی استاندارد IFSA در کیترینگ هوایی
94. ارزیابی روابط بین صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت دانه در تعدادی از لاین های امیدبخش برنج (Oryza sativa L.)
95. اثر قارچ های همراه ریشه بر بهبود رنگیزه های فتوسنتزی دو رقم بومی و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L)
96. اثر پیش تیمار زیستی بذر با برخی قارچ های همزیست بر مولفه های رشدی گیاهچه برنج (Oryza sativa) رقم هاشمی
97. تاثیر اسید هیومیک، اسید فلومیک و فسفر بر خصوصیات رویشی برنج رقم طارم در تاریخ های کاشت مختلف در خزانه
98. بررسی تاثیر تغییر فاصله مفاصل ثابت روی مسیر حرکت انگشتی نشازن در دستگاه نشاکار برنج مدل Cymarto ۲ZS-۴C
99. تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب در دو روش کشت برنج
100. بررسی تاثیر محلول پاشی چهار تیمار کودی بر عمکلرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی (Oryza sativa L)