مقالات برنج در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات برنج درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه برنج جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 7,103 مقاله در زمینه برنج استخراج شده است.

لیست مقالات برنج در کشاورزی

1. تاثیر بیوچارهای اسیدی بر برخی ویژگی های شیمیایی و قابلیت جذب عناصر غذایی خاک های آهکی
2. ارائه مدل ریاضی پیش بینی خسارت کشاورزی ناشی از سیل
3. بهبود مساحت سطح ویژه نانو ذرات سیلیکای آمورف جهت تقویت لاستیک
4. مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس
5. تحلیل اقتصادی مدیریت کم آبیاری در کشت خشکه کاری برنج۱
6. ارزیابی کارایی علف کش بازاگران ام۶۰ (بنتازون + SL ۴۶%,،MCPA) در کنترل علف های هرز شالیزار
7. تاثیر بستر کشت بر خصوصیات رویشی گیاه پپرومیا در دیوار سبز داخلی
8. کنترل بیولوژیکی قارچSclerotium cepivorum عامل بیماری پوسیدگی سفید سیر با استفاده از قارچ های آنتاگونیست Trichoderma و Talaromyces در شرایط آزمایشگاه و گلخانه
9. پوشش های پلی دی متیل سیلوکسان اصلاح شده با نانوذرات سیلیکا و تیتانیوم دی اکسید و بررسی خواص آبگریزی، ضدیخ زدگی و آنتی باکتریایی آنها
10. ساخت و ارزیابی صفحه موزع شیاردار برای خشکه کاری بذر شلتوک با ردیف کار پنوماتیک
11. بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج۱
12. بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک زن
13. بررسی اجمالی وضعیت عناصر پرمصرف، شوری و کربن آلی در خاک برخی اراضی شالیزاری استان گیلان
14. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه بتن های حاوی مواد ضایعاتی و بررسی خواص مکانیکی آن
15. انتخاب مناسب ترین تناوب زراعی بر اساس ارزیابی شاخص های مختلف کیفیت خاک در حاشیه رود ارس
16. مقایسه اثر تیمار مایکروویو دانه ارزن و افزودن صمغ زانتان بر ویژگیهای خمیر و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک بدون گلوتن
17. پیش بینی الگوی توزیع (Hemiptera: Aphididae) Rhopalosiphum padi با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده توسط الگوریتم حرکت تجمعی ذرات
18. تاثیر مصرف فاضلاب در آبیاری گیاهان زراعی بر میزان برخی از عناصر سنگین خاک و گیاهان
19. اثر خشک کردن چند مرحله ای بر بازده تبدیل و مدت زمان خشک کردن شلتوک۱
20. ارزیابی کارایی علف کش پندیمتالین در کنترل علف های هرز شالیزار
21. محاسبه و مقایسه بهره وری کود شیمیایی برای محصولات زراعی منتخب در استان مازندران
22. بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت لاهیجان
23. اثر عواملی چند بر رشد سه گونه مرتعی با استفاده از دستگاه مالچ - بذرکار
24. سطح آگاهی شالیکاران شهرستان لنگرود در زمینه کشاورزی ارگانیک
25. غلظت بحرانی فسفر در خاکهای شالیزاری استان گیلان
26. ارزیابی مدل های گیاهی ORYZA۲۰۰۰، SWAP وWOFOST در مدیریت های مختلف آبیاری
27. مقایسه کارایی چند علف کش رایج شالیزار در کنترل علف های هرز باریک برگ
28. مقایسه پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعه موردی: استان مازندران)
29. ضرورت مصرف بهینه کودها درشالیزار
30. شناسایی قارچهای عامل لکه برگی در علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) در شالیزارهای مازندران
31. بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر
32. بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر
33. تاثیر کاربرد انواع بیوچار و کود شیمیایی بر رشد و غلظت عناصر غذایی نیشکر
34. تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج۱ (بررسی موردی در استان گیلان)
35. ببیان ژن های کیتیناز، بتا- ۱ و ۳ گلوکوناز و پراکسیداز در برنج تحت تیمارهای قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری های آنتاگونیست و القاءکننده مقاومت و سیلیکات پتاسیم
36. تاثیر زراعت برنج (Oriza sativa L.) توام با اردک بر روند تغییرات شاخص های رشدی، فتوسنتز و بهره وری آب آبیاری و باران در سیستم های مختلف کشت
37. تاثیر محلول پاشی عناصر روی و فسفر بر صفات مورفولویک، عملکرد و اجزای عملکرد و کیفیت دانه برنج(Oryza Sativa L.) ارقام هاشمی (محلی) و گیلانه (اصلاح شده)
38. بررسی تاثیر تراکم بوته و اسید هیومیک بر عملکرد شلتوک، کارایی مصرف آب و صفات بیوشیمیایی برنج (Oryza sativa L.) در سیستم خشکه کاری در شمال ایران
39. بررسی مولفه های انرژی و اثرات زیست محیطی در سامانه های مختلف زراعی تولید برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی در مازندران
40. بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با ضایعات کشتارگاهی طیور مخلوط شده با سبوس برنج و اوره بر عملکرد،فراسنجه های شکمبه ای و خون بره های پرواری
41. تجزیه و تحلیل بیان ژن های گیاه برنج تحت تنش شوری و شناسایی نقش عناصر cis راه انداز ژن TPC۱ مسئول پیام رسانی دوربرد در تحمل شوری
42. ارزیابی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی میکروسلیس، سرباره کوره آهن-گدازی و خاکستر پوسته برنج و توسعه ی آن با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
43. مطالعه برخی ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان گذران کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis Walker (Lep.: Pyralidae) در شمال ایران
44. اثر شرایط آب خاک، لجن فاضلاب، کود مرغی و کودهای شیمیایی بر ویژگی های رشد و کارایی مصرف آب گیاه برنج در یک خاک آهکی
45. بررسی تاثیر صمغ های مرو و گوار و امولسیفایر داتم بر ویژگی های کیفی کیک فنجانی فاقد گلوتن بر پایه آرد بلوط و آرد برنج
46. تاثیر علف کش های پیش و پس رویش بر عملکرد اقتصادی، وزن خشک و سرعت رشد برنج هوازی در دو نظام کاشت بذری و نشایی
47. تاثیر پوشش کیتوزان به همراه عصاره سبوس برنج بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین-کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) طی دوره نگهداری در یخچال
48. ساختار ژنتیکی جمعیت های Fusarium verticillioides عامل پوسیدگی ریشه و طوقه برنج در استان ایلام با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای (مقاله ی انگلیسی)
49. تاثیر کیفیت گیاهچه و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی برنج رقم طارم محلی در کشت اول و راتون
50. ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی های کریستالی و میکروسکوپی گرانول های نشاسته برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM )
51. ارزیابی زراعی مدل WOFOST در برآورد عملکرد برنج در اراضی شالیزاری شهرستان شفت با استفاده از تحلیل های مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)
52. ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی های کریستالی و میکروسکوپی گرانول های نشاسته برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM)
53. تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط و پایداری ژنوتیپ های مختلف برنج تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از روش GGE بای پلات
54. اثر بیوپرایمینگ قارچ های اندوفیت ریشه بر بهبود صفات رویشی دو رقم بومی و اصلاح شده برنج ((Oryza sativa L. در مرحله خزانه
55. بررسی استفاده از انواع ماشین های وجین کن (موتوردار و بدون موتور) برای کنترل علف های هرز برنج ارقام دیلمانی و حسن سرایی
56. بررسی روابط بین برخی از صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های برنج با استفاده از تجزیه همبستگی و تجزیه به عامل ها
57. ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) در کشت مستقیم در رقابت با علف های هرز
58. اثر بایوچار،کود نیتروژن و باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن گیاه برنج در شرایط آبیاری غرقاب و متناوب
59. اثر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه کاری در منطقه شاوور خوزستان
60. بررسی تاثیر شش آفت کش توصیه شده در مزارع برنج روی بارآوری و زنده مانی سن شکارگرAndrallus spinidens (F.) در شرایط آزمایشگاه
61. تاثیر فسفر بر غلظت سرب و روی در ریشه برنج و تشکیل کانی های حاوی آن ها در یک خاک آهکی آلوده
62. اثر هیدروچار لجن فاضلاب و نیتروژن بر ویژگی های رشد گیاه برنج در یک خاک آلوده به مس در شرایط گلخانه ای
63. تاثیر تلفیق روش های آبیاری غرقابی و قطرهای در سطوح مختلف کود نیتروژن و تعداد نشا برعملکرد و بهره وری آب برنج
64. مقایسه اثر دورکنندگی و مهارکنندگی روغن معدنی و پودر کائولین با حشره کش دیازینون بر کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis Walker)
65. مطالعه فعالیت لیپوکسی ژناز و فنیل آمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکننده های مقاومت
66. بررسی الگوی بیان ژن های دفاعی برنج تیمار شده با نانوذره نقره بیولوژیک در تعامل با Magnaporthe oryzae، قارچ عامل بیماری بلاست
67. کنترل بیولوژیک بیماری لکه قهوه ای برنج ناشی از Bipolaris victoriae با استفاده از جدایه های قارچی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه
68. اثر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه کاری در منطقه شاوور خوزستان
69. بررسی تحلیلی چالش ها و تنگنا های توسعه کنترل بیولوژیک در مدیریت مبارزه با کرم ساقه خوار برنج از نگاه اقتصادی- اجتماعی
70. مطالعه ویژگی های مرفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی توده های بومی و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L)
71. نقش قارچ Piriformospora indica بر بهبود صفات مرتبط با عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج در شرایط کم آبیاری
72. پیش بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
73. تراکم علف های هرز در تاریخ های مختلف کاشت گونه های برنج زراعی در شرایط کشت مستقیم به روش خشکه کاری
74. بررسی اثرات ماده آلی و اسید هیومیک بر جذب عناصر غذایی نیتروژن و فسفر دانه و کاه برنج رقم طارم هاشمی
75. گزارش زنبور پارازیتویید( Meteorus gyrator ( Thunberg ) ( Hym.:Braconidae روی لارو شب پره تک نقطه ای برنج (Mythimna unipuncta ( Howarth از ایران
76. تاثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف هرز طحله (.(Corchorus olitorius L در کشت مستقیم برنج به روش خشکه کاری
77. ارزیابی روش کشت مستقیم (بدون خاک ورزی) گندم با میزان متفاوت بذر و در شرایط مختلف ارتفاع بقایای برنج در خوزستان
78. پیش بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
79. تحلیل عددی رفتار هیدرودینامیک اختلاط سه فازی پوسته برنج، شن و هوا در بستر سیال حبابی با رفتار دانه ای ذرات
80. به کارگیری الگوریتم ادغام مکانی-زمانی در استخراج شاخص های طیفی گیاه در مراحل رشد برنج (مورد مطالعه: شمال شهرستان ساری)
81. تاثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مولفه های راتون برنج رقم طارم هاشمی
82. بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتن (برنج- ذرت)
83. مطالعه ی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج بر اساس مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه در شرایط تنش خشکی
84. بررسی تاثیر رقم و نوع محصول (اصلی و رتون) بر برخی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و تبدیل شلتوک به برنج سفید
85. اثر کاربرد کودهای دامی بر جذب عناصر غذایی دو رقم برنج و برخی ویژگی های شیمیایی خاک پس از برداشت
86. استفاده از آرد سویا و ارزن معمولی و جوانه زده بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی دونات فاقد گلوتن بر پایه آرد برنج
87. مقایسه تاثیر شیوه های آبیاری و سن بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی
88. شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی برای مدیریت پسماندهای کشاورزی در نواحی روستایی (موردمطالعه: پسماند محصول برنج در استان گیلان)
89. بررسی فیزیولوژیک سیانوباکترهای خاکزی شالیزارهای استان گیلان و به کارگیری سویه های برتر در بهبود رشد و عملکرد گیاه برنج
90. مطالعه تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر صفات مهم مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام برنج هاشمی و شیرودی
91. اثر بیوپرایمینگ قارچ های همزیست ریشه بر بهبود مولفه های جوانه زنی و رشدی برنج (Oryza sativa L.) رقم شیرودی
92. بررسی کیفیت و ماندگاری کلوچه فومن غنی شده با سبوس برنج با استفاده از روش های چندمتغیره متقارن و نامتقارن
93. تاثیر جایگزینی آرد برنج با آرد ماش خام و جوانه زده بر ترکیبات فنولی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی نان بدون گلوتن
94. مقایسه روش های زمین آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان
95. بررسی اثرات سیاست انقلاب سبز بر عملکرد محصولات کشاورزی دراستان گیلان با استفاده از روش GMM( مطالعه موردی محصول برنج )
96. بازچرخانی زهاب مزارع نیشکرجنوب خوزستان برای کشت برنج با هدف بهبود بهره وری آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
97. بررسی ارتباط بین شدت بیماری زایی قارچ Gibberella fujikuroi و جیبرلیک اسید تولید شده توسط آن در برنج رقم سپیدرود
98. ارزیابی شاخص های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت های مختلف آبیاری
99. بهینه سازی فرمولاسیون پنیر آنالوگ با شیر برنج، دانه چیا و روغن فندق با استفاده از روش سطح پاسخ
100. بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر اصلی و ریزمغذی بر صفات مرفوفیزیولوژی و عملکردی سه رقم برنج بومی استان مازندران