مقالات آفتابگردان در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات آفتابگردان درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه آفتابگردان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 2,524 مقاله در زمینه آفتابگردان استخراج شده است.

لیست مقالات آفتابگردان در کشاورزی

1. تاثیر غوطه وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه
2. حذف آلاینده سمی سرب با استفاده از سیستم های جذبی
3. تشخیص تقلبی بودن روغن کنجد با استفاده از طیف سنجی امپدانس الکتریکی
4. کاربرد امواج اولتراسونیک در فرآیند صمغ گیری روغنهای سویا وآفتابگردان
5. شناسایی تقلبات در روغن زیتون فرابکر از طریق اسپکتروسکوپی رامان و روش های کمومتریکس
6. اثر کنجاله تخم آفتابگردان تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر عملکرد، گوارش پذیری مواد مغذی، پاسخ ایمنی و برخی از شاخص های خونی جوجه های گوشتی
7. بررسی اثرات کنجاله تخم آفتابگردان تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر ریخت شناسی، جمعیت میکروبی و برخی از پارامترهای هضمی در جوجه های گوشتی
8. ارزیابی شاخص های کیفی روغن پسماند ماهی قزل آلای رنگین کمان در مقایسه با روغن های رایج (روغن آفتابگردان و روغن کیلکا) در تغذیه آبزیان و انسان
9. اثر خاک ورزی حفاظتی و کشت مخلوط با لوبیا و سویا بر رقابت علف های هرز، پتانسیل تولید و کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان
10. ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری
11. اثر بعضی علف کش های خاک مصرف و غرق آب بر کنترلگل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers.) در آفتابگردان ( Helianthus annus L.)
12. اثر تلفیق کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی های زراعی و کیفیت روغن دانه آفتابگردان در سیستم های مختلف خاک ورزی
13. کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا
14. اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی رنگدانه های فتوسنتزی و جذب عناصر غذایی ارقام زراعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
15. تاثیر تراکم بوته بر کارایی مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان در شمال خوزستان
16. مطالعه تاثیر خاک پوش زنده بر خصوصیات فنولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه رقم آفتابگردان(Helianthus annuus L.)
17. اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط آب و هوایی سیستان
18. ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و ذرت (Zea mays L.) به روش جایگزینی در منطقه خوی
19. بررسی تاثیر علف های هرز C۳ و C۴ و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و ماده خشک آفتابگردان
20. تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در کشت دوم
21. تعیین عمر انباری چیپس سیب زمینی سرخ شده در مخلوط روغن های پالم اولئین آفتابگردان و پنبه دانه
22. اثر خاکپوش زنده بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
23. ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی برای گندم، جو، ذرت و آفتابگردان در بخشی از دشت خوی
24. تعیین عمر انباری چیپس سیب زمینی سرخ شده در مخلوط روغن های پالم اولئین آفتابگردان و پنبه دانه
25. بررسی واکنش برخی ژنوتیپ های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص-های تحمل به تنش
26. واکنش صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتابگردان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید و هیومیکاسید در سطوح مختلف آبیاری
27. توزیع اندازه فندقه آفتابگردان ارقام روغنی و تاثیر آن روی ویژگی های کمی و کیفی روغن استحصالی
28. کاربرد خاک پوش زنده شنبلیله و رقم برای کنترل علف های هرز در آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
29. تاثیر بیوچار بر جذب سرب و کادمیم لجن فاضلاب کارخانه های کاغذ توسط آفتابگردان (Heliantus Annus L.)
30. اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه آفتابگردان در شرایط تنش خشکی
31. تاثیر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات کیفی در آفتابگردان(Helianthus annuus L.)
32. بررسی مقایسه ای تولید سوخت بیودیزل از روغن گیاهی آفتابگردان با استفاده از امواج فراصوت و حرارت
33. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره های گیاه شاه اسپرغم وتاثیر آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان
34. توزیع اندازه فندقه آفتابگردان ارقام روغنی و تاثیر آن روی ویژگی های کمی و کیفی روغن استحصالی
35. تاثیر کاربرد تلفیقی کود های شیمیایی و زیستی بر کارایی مصرف فسفر و خصوصیات زراعی آفتابگردان
36. بررسی ناپایداری غشای سلولی ارقام مختلف آفتابگردان روغنی تحت تنش کمبود آب و مصرف سالیسیلیک اسید
37. بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم
38. تاثیر تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
39. بررسی عملکرد و بهره وری آب در لاین های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی
40. تاثیر همزیستی میکوریزی در تعدیل اثرات زیانبار علف کش هالوکسی فوپ-آر متیل استر در آفتابگردان
41. اثر تاریخ کاشت تاخیری بر صفات فنولوژیک، عملکرد دانه و برخی اسیدهای چرب هیبریدهای جدید آفتابگردان
42. ارزیابی عملکرد و شاخص های سودمندی در نسبت های گوناگون کشت مخلوط لوبیا و آفتابگردان
43. بررسی تغییرات بیان ژن HaRIC_B و عامل رونویسی از تیپ MYB در پاتوسیستم آفتابگردان-اسکلروتینیا
44. گزینش چندصفتی در هیبریدهای آفتابگردان با استفاده از بای پلات های دوگانه و سه گانه
45. اثر تنش خشکی بر پارامترهای ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
46. بررسی میزان سازگاری شیمیایی روغن های گیاهی نارگیل و آفتابگردان برعلف کش کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک )
47. اثر باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas putida بر مقاومت به شوری دو رقم آفتابگردان
48. تاثیر قطع آبیاری و کاربرد سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک، کمی و کیفی دانه آفتابگردان
49. بررسی اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و کلزا
50. واسنجی و اعتبارسنجی مدل Dasiy برای گیاه آفتابگردان تحت شرایط کم آبیاری بخشی ریشه
51. بهینه سازی استخراج روغن از دانه های آفتابگردان با کمک پیش تیمار ریزموج-فراصوت
52. اثر تاریخ کشت زمستانه بر عملکرد دانه ارقام آفتابگردان در شرایط شمال استان خوزستان
53. شناسایی، پراکنش و برآورد میزان خسارت عامل بیماری پوسیدگی طبق آفتابگردان در استان مازندران
54. اثر محلول پاشی گلایسینبتایین بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط شور
55. ارزیابی تحمل به خسارت پرندگان در ارقام مختلف آفتابگردان در استان آذربایجان غربی
56. مطالعه تاثیر محتوای رطوبتی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان آجیلی
57. بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی خصوصیات زراعی آفتابگردان آجیلی
58. شناسایی پرندگان خسارتزای آفتابگردان و تعیین میزان خسارت آنها در شهرستان خوی
59. تجزیه گرافیکی روابط بین صفات و گزینش هیبریدهای های برتر در آفتابگردان
60. کاربرد اکسید گرافن در تول ید بیودیزل با استفاده از روغن آفتابگردان
61. بررسی اثرات حذف برگ و محلولپاشی نیتروژن بر فیزیولوژی عملکرد در آفتابگردان
62. بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به خسارت پرندگان در کرج و خوی
63. تنوع تاریخ کاشت در ارزیابی میزان خسارت پرندگان روی ارقام آفتابگردان
64. مطالعه فراتحلیل اثرات تنش خشکی بر برخی صفات دانه آفتابگردان روغنی
65. برررسی تغییرات ساختار شیمیایی روغن آفتابگردان عامل دار شده
66. تاثیر عصاره متانولی آویشن وزنجبیل برپایداری اکسیداتیو روغن آفتابگردان
67. استفاده از روغن پسماند آفتابگردان جهت تولید بیودیزل
68. سنک آفتابگردان، Galeatus scrophicus: ریخت شناسی، الگوی پراکنش فضایی پوره ها و علایم خسارت آن روی آفتابگردان و داوودی
69. ارزیابی بازده کاربرد و بهره وری سامانه های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه
70. اثر اندازه ذرات منابع مختلف فیبر نامحلول بر نسبت بازده انرژی و پروتئین و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه جو
71. جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران
72. مروری بر استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی در افزایش پایداری اکسیداتیو روغن های خوراکی
73. اثر مصرف مواد بهبود دهنده خاکی و برگی بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب آبیاری آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش کم آبی
74. اثر زمان سبز شدن گیاهچه بر صفات مورفولوژیک و تولید بذر تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در رقابت با آفتابگردان (Helianthus annus L.)
75. اثر حذف برگ در مرحله گرده افشانی آفتابگردان(Helianthus annuus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سطوح مختلف تراکم بوته و تاریخ کاشت
76. مطالعه تاثیر اتیل­ استر روغن آفتابگردان و مخلوط­های مختلف آن با گازوییل بر عملکرد و انتشار آلاینده های یک موتور اشتعال­ تراکمی مجهز به پرخوران
77. تاثیر نسبت اخلاط و تاریخ کاشت بر روی عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه در کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان در منطقه اهواز
78. مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی
79. تاثیر سطوح آبیاری و کودهای نانو و معمولی روی و سیلیس بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در آفتابگردان (Helianthus annus L.)
80. اثر تنش کم آبیاری و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه در یک هیبرید پاکوتاه آفتابگردان (CMS۲۶ × R۱۰۳) در کشت دوم
81. بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برخی لاین های اینبرد آفتابگردان در رایط نرمال و تنش خشکی در منطقه اسلام آباد، کرمانشاه
82. اثر سری های افزایشی در کشت مخلوط آفتابگردان و ریحان، تحت رژیم های آبیاری شور و شیرین بر عملکرد و شاخص سودمندی
83. اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر کم مصرف بر ویژگی های فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در آفتابگردان (Helianthus annus L.)
84. اثر تراکم و زمان سبز شدن تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید Hysun-۳۳
85. تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی کدوی تخم کاغذی (.Cucurbita pepo L) و آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در شرایط کشت مخلوط افزایشی
86. بررسی مزیت نسبی کشت مخلوط افزایشی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) و آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت تاثیر تنش خشکی
87. بررسی اثرات کاشت ذرت، یونجه و آفتابگردان بر میزان رشد و جذب عناصر توسط خرما در یک خاک آلوده به سرب
88. اثر سیستم های مختلف خاک ورزی و کاربرد تلفیقی کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان
89. تجزیه ارتباطی صفات زراعی آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با نشانگرهایREMAP و IRAP تحت شرایط نرمال و تنش کمبود فسفر
90. تاثیر انواع خاک پوش و روش های مختلف کاشت بر عملکرد کمی آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی اهواز
91. اثر غلظت های مختلف پیرن بر مقدار رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های پاداکساینده در گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)
92. نقش برگ های پایین و بالای کانوپی و اندازه طبق بر فیزیولوژی عملکرد آفتابگردان در شرایط مختلف فراهمی نیتروژن
93. محلول پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و فلورسانس کلروفیل آفتابگردان در شرایط رطوبتی مختلف
94. اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان
95. اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات گیاهی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش خشکی
96. اثر شدت حذف برگ در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان (Helianthus annus L.)
97. تعیین مناسبترین تراکم بوته و تاریخ کاشت برای هیبرید جدید (CMS-۲۶ ´ R-۱۰۳) آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
98. اثر کم آبیاری در دوره رشد زایشی بر انتقال مجدد ماده خشک چهار رقم آفتابگردان (Helianthus annus L.)
99. اثر خاک پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی های کمی آفتابگردان در خاک شور
100. بررسی پایداری عملکرد دانه در ارقام آفتابگردان با استفاده از روش های تک متغیره و مدل AMMI