مقالات تنش شوری در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تنش شوری درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تنش شوری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 4,307 مقاله در زمینه تنش شوری استخراج شده است.

لیست مقالات تنش شوری در کشاورزی

1. اثرات نانو ذرات گوگرد به تحمل به شوری بر روی پارامترهای رشد (وزن تر و خشک)،پارامترهای فتوسنتزی و تبادلات گازی (محتوی نسبی کلروفیل، فلورسانس کلروفیل و هدایتروزنه ای) در گیاه رازیانه
2. Effect of osmotic potentials caused by polyethylene glycol and sodium chloride on growth and biochemical characteristics of Salicornia sinus-persica Akhani spec. nov.Akhani seeds
3. اثرات استرس شوری بر روی مقادیر لیپیدی تام، پروفایل اسیدهای چرب، امگا-۳، امگا-۶ و امگا-۹، در جلبک قهوه ای سارگاسوم بوویانوم سواحل بوشهر
4. بررسی گستره ژنومی خانواده ژنی CIPK در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (.Aeluropus littoralis L)
5. خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه چه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تاثیر سطوحمختلف شوری
6. تاثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد
7. بررسی اثر تنش کلرید سدیم بر فعالیت پراکسیدازها و پراکسیداسیون لیپید در ریشه های دو رقم حساس و متحمل گندم (Triticum aestivum L.)
8. تاثیر نانوکلات پتاسیم و نانوکلات روی بر برخی ویژگی های مورفولوژیک گل جعفری در خاک شور
9. تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.
10. تغییرات روابط آبی و شاخص های فتوسنتزی نهال زیتون رقم زرد در پاسخ به شوری آب آبیاری و تراکم خاک
11. بررسی اثر نمک، ژیبرلین و آسکوربات بر جوانه زنی، رشد و اثر آنتی اکسیدانی دانه رست جو (Hordeum vulgare L.)
12. تاثیر سطوح مختلف شوری محیط رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L.)
13. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به تعدیل کننده های تنش در شرایط شور در تاریخ کاشت رایج و تاخیری
14. مطالعه تحمل به شوری گیاهان باززایی شده از ریشه تنباکو (.Nicotiana rustica L)
15. اثر نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم بر پراکسیداسیون لیپید و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه زنیان تحتتنش شوری
16. تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی همیشه بهار تحت تنش کلرید سدیم
17. پاسخ فاکتورهای رشدی و فیزیولوژیکی پاجوش های زرشک (Berberis vulgaris L.) تلقیح شده با باکتری های محرک رشد گیاه به شوری آب آبیاری
18. بهبود عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم در اراضی پایین دست حوزه کرخه
19. ارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در لاین های امید بخش جو در مناطق شور
20. اثر کلرید سدیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و بیان دو ژنADS و CYP۷۱AV۱دخیل در مسیر بیوسنتزی آرتمیزینین در گیاه افسنطین (Artemisia absinthium)
21. واکنش اگروفیزیولوژیکی پنبه به محلول پاشی تعدیل کننده های تنش در کشت رایج و تاخیری
22. اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر کلم پیچ قرمز (Brassica oleracea var. capitata) تحت شرایط شوری
23. بررسی تاثیر برخی عوامل محیطی و شیمیایی بر جوانه زنی بذر خار مریم (.Silybum marianum L)
24. تاثیر منابع مختلف نیتروژن بر ترکیبات موسیلاژ بالنگوی شهری در خاک شور
25. تاثیر همزیستی میکوریز بر خصوصیات فیزیولوژیک سورگوم در سطوح مختلف شوری (در مرحله چهار برگی)
26. مروری بر کاربرد کودهای آلی و آمینواسیدی در شورزدایی خاک های کشاورزی
27. ارزیابی مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به شوری ارقام جو در مناطق مرکزی ایران
28. بررسی اثر حضور و عدم حضور قارچ مایکوریزا بر پایه هلو و بادام تحت تاثیر تنششوری و خشکی
29. تاثیر کیفیت آب آبیاری و کاربرد سیلیکون، نانوسیلیکون و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد وماده موثره زعفران (Crocus sativus L.)
30. بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان و شاخص های بروز تنش اکسیداتیو در علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.)
31. تاثیر محلول پاشی پتاسیم، سالیسیلیک اسید و گاما آمینو بوتریک اسید بر عملکرد، اجزا عملکرد و جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ژنوتیپ های گندم نان با شرایط تنش شوری خاک
32. تجزیه و تحلیل بیان ژن های گیاه برنج تحت تنش شوری و شناسایی نقش عناصر cis راه انداز ژن TPC۱ مسئول پیام رسانی دوربرد در تحمل شوری
33. بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری و محلول پاشی فولیک اسید بر زیست توده خشک و غلظت یون های سدیم و پتاسیم برگ گیاه دارویی به لیمو
34. بررسی اثر کلسیم بر روی رشد، شاخص های اکسیداتیو، آسکوربات، گلوتاتیون و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه تریتیکاله (Triticosecale Wittmack ×) تحت تنش شوری
35. تاثیر کاربرد کود ها ی زیستی (میکوریزا و ورمی کمپوست) و نانوسیلیکون بر شاخص های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه تریتیکاله تحت شرایط تنش شوری
36. اثر مایه زنی بذر با یک باکتری شورپسند و محرک رشد بر ویژگی های فیزیولوژیک و زیست شیمیایی گیاه ریحان بنفش در شرایط تنش شوری
37. مطالعه ی اثرات بیوچار های تغییریافته و باکتری محرک رشد بر رشد، محتوای قند محلول و مقادیر فلاونوئید در گیاه جو تحت تنش شوری
38. ساختار ژنتیکی جمعیت و تجزیه ارتباط تعدادی از صفات مورفو- فیزیولوژیک گندم نان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (Simple Sequence Repeats) تحت تنش شوری
39. اثر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، جذب عناصر و درصد اسانس ریحان رقم کشکنی لولو (Ocimum basilicum cv. Keshkeny luvelou) تحت تنش شوری
40. اثر محلول پاشی غلظت های مختلف آهن و روی در دوره رشد گیاه مادری بر کیفیت جوانه زنی بذرهای کتان در شرایط تنش شوری
41. بررسی اثر تیمارهیومیک اسید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، فنل و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی درمنه خزری (Artemisia annua L.) تحت تنش شوری
42. اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر میزان جذب عناصر غذایی، برخی شاخص های رشدی و میزان اسانس گیاه مرزه در شرایط تنش شوری
43. تاثیر قارچ مایکوریزای آربسکولار و تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک، جذب برخی عناصر غذایی و پایداری خاکدانه ای خاک در سه گیاه مختلف
44. بررسی ارقام بهاره گندم ایرانی در مرحله جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
45. ارزیابی محصول دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به باکتری های محرک رشد و هورمون های گیاهی تحت تنش شوری
46. بررسی افزایش عملکرد گندم (رقم نارین) با باکتری های جداسازی شده از ریزوسفر (Atriplex lentiformis، Seidlitzea rosmarinus و Halostachys belangeriana) تحت تنش شوری
47. تاثیر سلنیوم و سیلیسیوم بر برخی از فراسنجه های رویشی و زیست شیمیایی خیار زیر تنش شوری و قلیائیت در کشت هیدروپونیک
48. بررسی اثر بیواستیمولانت ها بر میزان محتوای آب و عناصر ریزمغذی و درشت مغذی گیاه شورزی Puccinellia distans در شرایط تنش شوری
49. اثر پیش تیمار بذر گندم رقم آبی میهن با باکتری های اندوفیت شورپسند بر بهبود شاخص های جوانه زنی تحت تنش شوری
50. اثر پیش تیمار بذر گیاه اسفرزه (Plantago ovata) با سالیسیلیک اسید بر پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه ها به تنش شوری
51. تاثیر پیش تیمار آبی (هیدروپرایمینگ) بر جوانه زنی، ویژگی های رویشی و عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) در شرایط تنش شوری
52. اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک توده های بومی زیره سبز (Cuminumcyminum) حاصل از کالوس
53. بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن، فعالیت آنزیم p۵cs و میزان پرولین در گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری
54. تاثیر تنش شوری کلرید سدیم و محلول پاشی با سولفات روی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گل جعفری افریقایی (TageteserectaL.)
55. اثر اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر القاء مقاومت گل راعی (Hypericum perforatum L.) به تنش شوری در مرحله جوانه زنی
56. تاثیر هیومیک اسید و تنش شوری بر برخی شاخص های جوانه زنی و مرفوفیزیولوژیکی گل راعی ایرانی در شرایط کشت بافت
57. نقش عناصر cis-acting ناحیه پروموتر در تنظیم بیان مکان-زمانی ژن NHX۱ پاسخگو به تنش شوری در Triticum aestivum L.
58. اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری
59. بهبود ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم پسته در شرایط تنش شوری با کاربرد کودهای سولفات پتاسیم و نانوپتاسیم
60. بهبود خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاه پسند درختچه ای (Lantana camara Linn.) تحت تنش شوری با کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک
61. تاثیر محلول پاشی سیتوکینین بر صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش شوری
62. بررسی اثرات هورمونه های اکسین سیتوکینین و جیبرلین بر جوانه زنی و رشد گیاه های ارقام گندم تحت تنش شوری
63. اثر تنش شوری ناشی از سطوح مختلف محلول کلرید سدیم بر مولفه های جوانه زنی بذر زوفا (Hyssopus officinalis L.)
64. افزایش قوه نامیه بذر گندم رقم دیم هما تحت تنش شوری در اثر پیش تیمار با باکتری های اندوفیت شورپسند
65. تاثیر پوشش دار کردن بذر با کلرید کلسیم بر جوانه زنی بذر کلزا در سطوح مختلف دمایی و تنش شوری
66. اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک و سدیم هیدروسولفید بر روی مراحل اولیه رشد یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش شوری
67. اثرات نیتریک اکسید بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی تحمل به تنش شوری کلریدسدیم در دو پایه گلابی Pyrodwarf و OHF۶۹
68. تاثیر محلولپاشی عصاره جلبک، بتاکاروتن و ویتامین E بر برخی شاخص های بیوشیمیایی دانهال های پسته در شرایط تنش شوری
69. تاثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزنگوش تر تحت شرایط تنش شوری
70. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسیم و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری
71. مقایسه میزان فتوسنتز و عملکرد گندم دوروم با گندم معمولی در شرایط تنش شوری و کاربرد هورمون سالیسیلیک اسید
72. بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و هیدرولیتیک بذر سویا U اثر پرایمینگ با ویتامین تحت تنش شوری
73. اثر کود ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی بادرشبی (.Dracocephalun moldavica L) تحت تنش شوری آب
74. روابط بین پتانسیل آب برگ، تنش -درجه- روز و تخلیه آب قابل استفاده در درخت بادام تحت تنش شوری
75. اثر باکتری های ریزوبیومی محرک رشد گیاه بر بهبود شرایط تغذیه ای کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری
76. تاثیرات استفاده از نیتریک اکساید بر شاخص های فتوسنتزی در گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) تحت تنش شوری
77. تحلیل حساسیت مدل AquaCrop نسبت به تغییرات پارامترهای رشد گیاه ذرت تحت تنش شوری در روش های مختلف آبیاری
78. بررسی اثر نانوزئولیت غنی شده با پتاسیم بر صفات مورفولوژیکی گل گوجه فرنگی در کشتبدون خاک تحت تنش شوری
79. تاثیر باکتری های سودوموناس بر برخی از ویژگی های رشدی شمعدانی عطری ( Pelargonium(graveolens L. تحت شرایط تنش شوری
80. بررسی اثر کاربرد همزمان هورمون -۲۴اپی براسینولید و نانوذره کیتوزان بر شاخصهای رشدی در گیاه بامیه تحت تنش شوری
81. تجزیه ژنتیکی برخی صفات کمی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) در شرایط تنش شوری از طریق آزمون پلی کراس
82. تاثیر پیش تیمار با پلی آمین اسپرمیدین بر بهبود شاخص های جوانه زنی بذر گیاه کینوا تحت تنش شوری
83. تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور
84. تاثیر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر صفات رشدی گیاه مریم گلی (Salvia limbata L.)
85. تاثیر نانوذرات و کودهای زیستی بر شاخص های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک تریتیکاله تحت تنش شوری
86. برخی تغییرات رویشی و عملکرد گونه های گندم با سطوح پلوئیدی مختلف تحت تنش شوری و آب مغناطیسی
87. شناسایی ژن های درگیر در انتقال یون ها در پاسخ به تنش شوری بالا در گیاهچه های برنج
88. اثر سالیسلیک اسید و ملاتونین بر کلروفیل فلورسانس و رشد اولیه گوجه فرنگی گلخانه ای در تنش شوری
89. اثر سطوح تنش شوری بر ژنوتیپ های نخود (.Cicer ariethinum L) در مرحله گیاهچه ای در شرایط هیدروپونیک
90. اثر نیتروپروساید سدیم و پراکسیدهیدروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه هایکاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تنش شوری
91. بررسی اثر کشنده و زیرکشنده حشره کش پالیزین و تنش شوری روی شته Aphis gossypii در شرایط آزمایشگاهی
92. تاثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاه گل گاوزبان تحت تنش شوری
93. استفاده از جلبکهای سبزآبی به منظور بررسی تحمل به تنش شوری چهار توده محلی کنجد افغانستانی و ایرانی
94. تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع آنتوسیانین، پرولین و گلیسین بتائین در ارقام تجاری پنبه (Gossypium hirsutum L.)
95. تاثیر تنش شوری و محلول پاشی روی بر پر شدن دانه و برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم جو
96. اثر برهم کنش سطوح مختلف کود اوره بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد فلفل دلمه ای درشرایط تنش شوری
97. تاثیر پیش تیمار با اسید سالیسیلیک بر بهبود شاخص های جوانه زنی بذر گیاه کینوا تحت تنش شوری
98. تاثیر سطوح مختلف کیتوزان روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در برنج (.Oryza sativa L) تحت تنش شوری
99. تاثیر سطوح مختلف کیتوزان بر روی شاخص های رشد گیاهچه برنج (.Oryza sativa L) در شرایط تنش شوری
100. اثر نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم بر محتوای آب، میزان پرولین و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی گیاه زنیانتحت تنش شوری