مقالات تنش شوری در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تنش شوری درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تنش شوری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 4,140 مقاله در زمینه تنش شوری استخراج شده است.

لیست مقالات تنش شوری در کشاورزی

1. بررسی برخی پارامترهای فیزیولوژیک و ترکیبات آلی جهت شناسایی ژنوتیپ های مقاوم و حساس به شوری در چغندرقند
2. نگاهی به تحقیقات شوری در ایران با تاکید بر بهبود تولید گیاهان زراعی
3. شبیه سازی اثر هم زمان تنش های شوری و خشکی بر عملکرد دانه برنج رقم هاشمی
4. واکنش صفات کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به مقادیر مختلف شوری در شرایط کنترل شده
5. تاثیر متقابل سدیم و منیزیم بر برخی خصوصیات رشدی و میزان کلروفیل پسته در محیط پرلیت
6. اثر آبیاری بارانی با آب شور بر صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.)
7. The effect of silicon nanoparticles on morpho-physiological and biochemical parameters of Calendula officinalis L. plants under salinity stress in hydroponic culture conditions
8. اثر ورمی کمپوست و کلرید سدیم بر رشد اسفناج و برخی ویژگی های شیمیایی خاک
9. اثر نانوذرات اکسید روی و شوری روی صفات آناتومیک گیاه Datura stramonium
10. پاسخ های فیزیولوژیک گیاه کینوا به کاربرد نیتروژن در شرایط شور
11. تجزیه و تحلیل و طبقه بندی تحمل به شوری در ژرم پلاسم جو (Hordeum vulgare L.) بومی ایران
12. تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و برخی ترکیبات فلاونوئیدی در کشت هیدروپونیک گیاه زعفران زراعی (Crocus sativus L.)
13. واکنش رشدی و فیزیولوژیک ارقام مختلف سورگوم به شوری آب آبیاری
14. اثر کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر رشد، میزان ژل و برخی عناصر در آلوئه ورا تحت شرایط گلخانه ای
15. ارزیابی واکنش مراحل فنولوژیک و شاخص کلروفیل ارقام گندم در سطوح مختلف شوری و ارتباط آنها با عملکرد
16. تاثیر شوری و منگنز بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال های پسته (Pistacia vera L.) در محیط کشت پرلیت
17. تاثیر کلریدکلسیم بر صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و انباشت برخی عناصر در گیاه لوبیاقرمز رقم گلی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش کلریدسدیم
18. اثر اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم "پاروس" در شرایط شوری
19. تاثیر سطوح مختلف شوری و عناصر سنگین سرب و کادمیوم بر رشد، رنگدانه های فتوسنتزی و مقادیر سدیم و پتاسیم در اسفناج
20. اثر طول زمان پیش تیمار با سیلیکون بر تحمل شوری در گیاه گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & C.A. mey)
21. اثر شوری بر تغییرات پروفایل پروتئینی درگیاهچه گندم نان (Triticum aestivum L.) رقم روشن
22. بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی
23. شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز
24. تاثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ
25. اثر بستر های مختلف کشت و شوری بر رشد و عملکرد کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) در سیستم کشت بدون خاک
26. اثرات عصاره سیر بر شاخص های رشد و مقاومت پست لارو میگوی وانامی(Litopenaeus vannamei) و تحمل در برابر استرس های شوری و pH
27. تاثیر محلول پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی شاخص های کمی و کیفی میوه فیسالیس (Physalis peruviana L.) تحت شرایط شوری کلرور سدیم
28. اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد نسبی و برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم
29. بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور
30. متابولیسم فروکتان در گیاه گندم تحت تنشهای غیر زنده
31. تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC Deaminase در تعدیل اثرات مضر شوری بر کلزا در مرحله جوانه زنی
32. تاثیر سطوح شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور
33. ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد
34. ارزیابی تحمل به شوری در ۱۳ جمعیت ریحان (Ocimum basilicum) مربوط به استان فارس در مرحله جوانه زنی
35. اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.)
36. بررسی اثر تنشهای خشکی و شوری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه دارویی Thymus vulgaris L.
37. تاثیر منبع و مقدار نیتروژن بر رنگدانه ‎های فتوسنتزی، پرولین، قند محلول، سدیم و پتاسیم در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) آبیاری شده با آب شور
38. تاثیر مدیریت بقایای گندم و آبیاری با آب شور بر عملکرد ذرت بهاره و تغییرات شوری نیمرخ خاک
39. بررسی اثرکیفیت آبیاری با آب شور بر روی خاک و عملکرد گیاه پنبه
40. تاثیر پرایمنیگ هورمونی بر شاخصه های جوانه زنی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) تحت شوری کلرید سدیم
41. برهمکنش یون های سدیم و پتاسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک ارقام جم و پیروز نخود (Cicer arietinum L.)
42. اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در شرایط شوری
43. بررسی شاخص های رشدی گیاه بامیه در حضور شوری و غلظت های مختلف نانوذره ی کیتوزان
44. اثر سطوح مختلف شوری، نیتروژن و رقابت علف هرز Torilis arvensis بر ویژگی های رشدی و عملکرد برگ گشنیز (Coriandrum sativum)
45. بررسی و انتخاب بوته ها و لاین های دارای صفات مطلوب در توده های دورگ و نسل های در حال تفکیک جو در شرایط شور
46. مطالعه ویژگی های فیزیولوژیک برخی اکوتیپ های گاودانه تحت تاثیر شوری
47. تاثیر سطوح تنش شوری بر برخی پارامترهای رشد، غلظت یون های معدنی، اسمولیت ها،آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در سه ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd)
48. بررسی تاثیر سه باکتری Bacillus safensis، Bacillus pumilus و Zhihengliuella halotolerans جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد نشاسته گندم رقم قدس تحت تنش شوری
49. افزایش شاخص های رشد، رنگیزه و برخی متابولیت های اولیه در گیاهچه های شاهی (Lepidium sativum L.) تحت شرایط تنش شوری با کاربرد بتاکاروتن و گالیک اسید
50. تاثیر سولفات کلسیم در بهبود اثرهای منفی ناشی از تنش شوری بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های ریخت شناسی دو ژنوتیپ عدس (.Lens culinaris M)
51. بررسی اثر روش های مختلف کاشت و سطوح مختلف توزیع هورمون ها بر بافت های آوندی برگ پرچم ژنوتیپ های برنج تحت تنش شوری در شمال خوزستان
52. افزایش تظاهر برخی از ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز دایوسجنین در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تیمار شده با سطوح مختلف ملاتونین تحت تنش شوری
53. پاسخ فیزیولوژیک و تغذیه ای گیاه یونجه(Medicago sativa. Cv.Hamedani) در تلقیح با قارچ درون زی Piriformospora indica و باکتری Azospirillum Spp تحت تنش شوری
54. بررسی اثر مقایسه ای نانوذره مس و نانو ذره اکسید مس پوشیده شده با پلی وینیل پیرولیدین درگیاه ریحان Ocimum Basilicum L تحت تنش شوری
55. تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا ( Glomus mosseae و G. intraradices) بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت تنش شوری
56. تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر محتوای فلاونول-o-گلیکوزید و برخی شاخص های زراعی و مورفولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش شوری
57. بررسی آثار تنش شوری و گرما بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و رویشی در گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در فواصل زمانی متفاوت
58. بررسی اثر تنش شوری ناشی از NaCl بر میزان تغییرات و توزیع ABA وIAA در گیاهچه های دو ژنوتیپ متحمل (IR۶۵۱) و حساس (IR۲۹) برنج
59. تاثیر محلول پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی های رشدی، رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنتی اکسیدانی فیسالیس (Physalis peruviana L.) در شرایط تنش شوری
60. بررسی اثر روش های مختلف کاشت و سطوح مختلف توزیع هورمون ها بر آناتومی برگ پرچم ژنوتیپ های برنج تحت تنش شوری در شمال خوزستان
61. تاثیر محلو لپاشی نیترا ت کلسیم، پتاسیم دی هیدروژن فسفات و سولفات منگنز بر تجمع یونی و ویژگ یهای فیزیولوژیک گلرنگ در شرایط تنش شوری
62. اثر پلی سولفید کلسیم بر عناصر غذایی خاک و برخی ویژگی های رشدی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) رقم گنووس در شرایط تنش شوری
63. بررسی اثر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی دو ژنوتیپ گیاه کینوا (. Chenopodium quinoa willd) تحت تنش شوری در شرایط آزمایشگاهی
64. اثر تنش شوری و نوع کود مصرفی بر برخی خصوصیات زراعی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی سیستان
65. تاثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum gracum) تحت شرایط کشت هیدروپونیک
66. بررسی شاخص های رشد و درصد اسانس گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوری ناشی از Nacl با کاربرد اسیدهیومیک و سلنیوم
67. تخمین ارزش اصلاحی صفات زراعی- زیستی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری بر اساس نشانگر چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP)
68. کمی سازی تغییرات شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط تنش شوری با استفاده از مدل های غیرخطی
69. مقایسه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، تنطیم کننده های اسمزی و رنگیزه های فتوسنتزی دو رقم جو در منطقه سیستان تحت تنش شوری
70. تاثیر سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر ویژگی های جوانه زنی، رنگدانه های فتوسنتزی و پرولین گیاهچه دو رقم گلرنگ تحت تنش شوری
71. اثر همزیستی قارچ میکوریز با تاغ سیاه و آتریپلکس بر آب قابل استفاده خاک و غلظت گلومالین در شرایط تنش شوری و خشکی
72. تجزیه بیان عوامل رونویسی در شرایط تنش شوری بلندمدت در دو ژنوتیپ متحمل و حساس گندم با استفاده از روش نورترن بلات معکوس
73. بررسی پتانسیل جوانه زنی بذر ژنوتیپ های غله جدید تریتی پایرم در مقایسه با گندم دوروم و تریتیکاله تحت سطوح مختلف تنش شوری
74. ارزیابی اثر تنش شوری و پرولین بر برخی از صفات ریخت شناختی، فیزیکی و فیتوشیمیایی برگ در سه رقم زیتون (Olea europaea L.)
75. تاثیر تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه بادمجان (Solanum melongena var. Taki) در سیستم کشت بدون خاک
76. شبیه سازی روش های مختلف کم آبیاری در کشت هیدروپونیک از طریق اعمال تنش شوری بر خصوصیات فیزیکی ریشه لوبیا چشم بلبلی
77. اثر تنش شوری بر روابط آبی, تنظیم اسمزی، تسهیم و پراکنش یون های سدیم و پتاسیم در گیاهچه های دو ژنوتیپ برنج
78. اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر ویژگی های بیوشیمیایی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) رقم نصرت در شرایط تنش شوری
79. اثر تنش شوری و افزایش دی اکسید کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات مورفوفیزیولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L)
80. اثر پوترسین بر رشد، فتوسنتز و ترکیبات آلکالوئیدی گیاه دارویی تاتوره (Datura stramonium L.) در پاسخ به تنش شوری تحت شرایط هیدروپونیک
81. ارزیابی تحمل به تنش شوری مجموعه ی گسترده ی ژرم پلاسم ایرانی ارزن دم روباهی بر اساس شاخص های تحمل به تنش
82. واکنش هدایت روزنه ای به تغییرات پتانسیل آب برگ و دمای تاج در درخت بادام تحت تنش شوری و کمبود آب
83. بررسی اثرات کود زیستی و نانو ذرات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شرایط تنش شوری
84. اثر هیومیک اسید بر برخی ویژگی های ریخت شناسی و زیست شیمیایی و غلظت عنصرهای غذایی آلوئه ورا در تنش شوری
85. اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و چگونگی جذب عناصر سدیم و پتاسیم در اندام هوایی و غده سه رقم تربچه
86. اثر متقابل پتاسیم و بر بر عملکرد و جذب عناصر کم مصرف در تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش شوری
87. تاثیر محلول پاشی سطوح مختلف روی بر ویژگی های رشدی و عملکرد اسانس ریحان (L. Ocimum basilicum) در شرایط تنش شوری
88. تاثیر تنش شوری بر ویژگی های بیوشیمیایی ژنوتیپ های بومی، غیربومی و هیبرید انگور (Vitis vinifera) در شرایط درون شیشه ای
89. تاثیر کاربرد محلول پاشی نانوکمپوزیت کیتوزان- اسید سالیسیلیک بر گیاه نعنا سبز (Mentha spicata L.) تحت تنش شوری در شرایط هیدروپونیک
90. بررسی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و برخی خصوصیات بذر گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis. L) در شرایط تنش شوری
91. اثر تنش شوری و مصرف اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های TaNIP و TaSCدر دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L)
92. پاسخ برخی شاخص های زیستی خاک به برهم کنش بیوچار باگاس نیشکر و تنش شوری در یک خاک آلوده به کادمیم
93. تاثیر تنش شوری بر صفات تاثیرگذار بر عملکرد لاین های ترکیبی تریتی پایرم ((AABBE(b)E(b) در محیط کشت هیدروپونیک
94. ارزیابی تحمل به تنش شوری مجموعه ی گسترده ی ژرم پلاسم ایرانی ارزن پروسو بر اساس شاخص های تحمل به تنش
95. بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه ها و ارتباط آن با تحمل به شوری ارقام یونجه در شرایط مزرعه
96. تاثیر اسید سالیسیلیک و تنش شوری بر جوانه زنی بذر و آنتی اکسیدان های فراسودمند در جوانه های کلم براکلی
97. تاثیر سیلیسیم و نور LED در افزایش مقاومت به تنش شوری-قلیائیت در گیاه عروسک پشت پرده (.Physalis angulata L)
98. ارزیابی روابط عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک مرتبط با تحمل تنش شوری در ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.)
99. مقایسه عملکرد فتوسیستم II در ژنوتیپ های گندم بومی ایران با استفاده از پارامتر های فلورسانس کلروفیل تحت تنش شوری
100. تجزیه و تحلیل ترنسکریپتوم با رهیافت شبکه در ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش شوری ذرت (.Zea mays L)