مقالات پسته در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پسته درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پسته جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,546 مقاله در زمینه پسته استخراج شده است.

لیست مقالات پسته در کشاورزی

1. بررسی سنتز کربن فوم از پوست پسته
2. مطالعه و بررسی میزان سهم پسته در صادرات آب مجازی از استان کرمان
3. بررسی تغییرات روزانه افلاتوکسین پسته در اثر تابش های گامای سنگ گرانیت رادیو اکتیو
4. تاثیر گاز هلیوم بر بار میکروبی پسته تازه رقم احمد آقایی
5. بررسی تنوع ژنتیکی گروهی از ارقام پسته نر از لحاظ میزان عناصر پرمصرف
6. تاثیر محلولپاشی اوره و پوتریسین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم ’اوحدی‘
7. بررسی فرایند سنتز کربن فوم از پوست پسته
8. بررسی تاثیر سموم شیمیایی بر کنترل پسیل پسته (Pistaciae Agonoscena)درمنطقه خرامه
9. شناسایی موانع صادرات پسته فله ایرانی در شرایط تحریم
10. تاثیر زیباشناختی استفاده از نقش مایه های سنتی و بومی در بسته بندی پسته صادراتی استان کرمان
11. سازه های موثر بر دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات پسته کاران استان کرمان
12. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی پسته تحت تنش خشکی
13. بررسی بیان ژن aflR در قارچ آسپرژیلوس فلاووس توکسین زا جدا شده از پسته های شهر رفسنجان به روش مولکولی RT-PCR
14. تاثیر قارچ آسپرژیلوس فلاووس بر پسته و راه های کنترل آن
15. بررسی اثر دو روش برشته کردن ثابت و گردان بر خصوصیات پایداری اکسیداسیونی روغن پسته برشته شده
16. تاثیر خیساندن روی ویژگی های مهندسی برخی ارقام پسته ایرانی (سفید و احمد آقایی)
17. اثر دو روش برشته کردن ثابت و گردان بر خصوصیات تغذیه ای، حسی، رنگ و بافت پسته برشته شده در طول زمان نگهداری
18. تاثیر پوشش ژلاتین حاوی عصاره پوست سبز پسته بر ماندگاری دانه های انار در دمای یخچالی
19. مطالعه اثر تغذیه کنجاله سویای فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین
20. تاثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه
21. تاثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن گیری شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های پرواری
22. بررسی اثرات القای پلیپلوئیدی با استفاده از تیمار کلشیسین بر روی پسته رقم بادامی ریز زرند در محیط درون شیشه
23. بررسی اثر لامینارین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی در پسته رقم احمد اقایی
24. تاثیر غلظت های مختلف منیزیم آب آبیاری بر شاخص های رویشی، برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عناصر غذایی برگ دانهال های پسته بادامی زرند و قزوینی
25. استخراج ترکیبات فنولی از پساب واحد های فرآوری پسته با غشای مایع میکروامولسیونی به عنوان نانواستخراج گر
26. تعیین شکل های شیمیایی مس و ارتباط آن ها با پاسخ های نهال‎های پسته و ویژگی های خاک در برخی خاک‎های آهکی رفسنجان
27. برخاستگاه سازند سیلیسی-آواری پسته لیق (پالئوسن زیرین) در برش چهچهه شمال شرق ایران
28. بازاریابی پسته (بررسی موردی استان فارس)
29. امکان سنجی نظارت بر سلامت درختان پسته با استفاده از پهپاد مجهز به سنجنده چند طیفی
30. بررسی اثر بخشی پسته وحشی (Pistacia atlantica) در بهبود پای دیابتی
31. بررسی سطوح آنزیمهای دفاعی در نهالهای پسته تیمار شده با قارچهای میکوریز آربوسکولار در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
32. استفاده از گیاهچه ی باقلا برای تشخیص Phytophthora pistaciae عامل گموز پسته از سایر گونه های فیتوفتورا
33. تاثیر قارچهای میکوریز آربوسکولار و تریکودرما بر شاخصهای بیماریزای نماتد ریشه گرهی در پسته و شاخصهای رشدی گیاه
34. بررسی قابلیت بیوکنترلی مخمر اندوفیتی جداسازی شده از درختان پسته استان خراسان رضوی
35. جداسازی و شناسایی قارچ آسپرژیلوس فلاووس توکسین زا جدا شده از پسته های شهر رفسنجان با بررسی بیان ژن nor-1 دخیل در مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین
36. بررسی بیان ژنaflR در قارچ آسپرژیلوس فلاووس توکسین زای جدا شده از پسته های شهر رفسنجان به روش مولکولی RT-PCR
37. نقش اسیدهای آلی و کلسیم بر افزایش عملکرد پسته در خاک شور
38. بررسی روابط بین صفات در 22 ژنوتیپ پسته (Pistacia vera L.) در خراسان رضوی
39. بررسی امکان کشت و توسعه پسته در استانهای دارای محدودیت کمتر منابع آبی با تاکید بر استانهای شمال غربی و حوضه دریاچه ارومیه
40. بررسی کمی و عددی تولید گرده در ژنوتیپ های نر مختلف پسته با استفاده از لام هموسیتومتر
41. حرکت دانه گرده و ارتباط آن با بارآوری درختان پسته در ایستگاه تحقیقات دامغان
42. تغییرات سریع در روابط آبی درختان پسته رقم کله قوچی تحت تاثیر کاربرد برگی اوره
43. برهمکنش کربن فعال و پرمنگنات پتاسیم بر فعالیت میکروبی و شدت تنفس پسته تر رقم احمدآقایی بسته بندی شده
44. تغییرات میزان کلروفیل، قندهای محلول کل، نشاسته و فعالیت آنتی اکسیدانی شش پایه پسته در شرایط شوری
45. مقایسه میزان رشد، کارایی مصرف آب، محتوای نسبی آب، نشت یونی و هدایت روزنه ای شش ژنوتیپ پسته تحت شرایط تنش شوری
46. مکانیابی مناطق مستعد تولید پسته در استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای
47. مطالعه ی اثر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر میزان پتاسیم، سدیم و نسبت آنها در دانهالهای پسته در شرایط تنش شوری
48. تغییرات سریع در پارامترهای فتوسنتزی درختان پسته رقم کله قوچی تحت تاثیر کاربرد برگی اوره
49. اثرات پس از برداشت تیمار نیتریک اکسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی، برخی خواص کیفی و عمرانبارمانی میوه پسته ی تر
50. گزینش پایه متحمل به شوری پسته از طریق بررسی برخی پاسخهای مورفولوژیکی
51. بررسی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی دانهال های پسته (Pistacia vera) استان کرمان و مقایسه برخی جدایه ها از طریق کشت گلخانه ای
52. برهم کنش باکتری های سودوموناس فلوروسنت و روی بر توزیع شکل های شیمیایی و فراهمی روی در ریزوسفر نهال های پسته (.Pistacia Vera L) تحت تنش شوری
53. تاثیر زئولیت غنی شده با کلسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دانهال های پسته تحت تنش شوری
54. تاثیر گچ، گوگرد و هیوماکس بر برخی ویژگی های نهال پسته و خاک در مزرعه
55. تاثیر بنزیل آدنین و نیتروژن بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دانهال های پسته تحت تنش کلرید سدیم
56. بررسی اثر هیومیک اسید بر جذب آهن و رشد نهال های پسته در شرایط هیدروپونیک
57. اثر ماندگاری پوشش خوراکی متیل سلولز در مغز پسته در طول نگهداری
58. نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران
59. بررسی تاثیر نیترات پتاسیم بر محتوای کلروفیل برگ دانهال های پسته بادامی زرند در شرایط تنش شوری
60. اثر نیترات کلسیم بر تجمع کربوهیدرات های محلول در برگ و ریشه دانهال های پسته ,بادامی زرند (.P.vera L) درشرایط تنش کلرید سدیم
61. اثر اوره بر شاخص های رشد رویشی دانهال های پسته بادامی زرند (.P.vera L) تحت شرایط تنش شوری
62. ارزیابی اثر تیمارهای تغذیه ای رایج پسته برشدت آلودگی نهال های پسته به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
63. فون کنه های زیر راسته Prostigmata و گروه Astigmatina مرتبط با درختان پسته منطقه خرامه
64. مقایسه تاثیر سموم غیر شیمیایی علیه پسیل پسته در منطقه خرامه
65. مقایسه عملکرد ارقام پسته تجاری، اکبری، احمد آقایی، سفید پسته، کله قوچی و فندقی دراقلیم خشک کمی سرد دشت بیرجند
66. معرفی کنه Anystis baccarum ( Linnaeus) (Acari: Anystidae) به عنوان دشمن طبیعی زنجرک پسته ( Idiocerus stali Fieber (Hem., Cicadellidae در شهرستان کرمانشاه
67. آفات مهم درختان پسته و روش های مبارزه با آن در منطقه کاشمر
68. بررسی اثر چند ترکیب گیاهی روی جمعیت پسیل معمولی پسته در کاشمر
69. کنترل آلودگی و میزان فنول ریزنمونه های پایه رویشی پسته UCB1 تحت تاثیر تیمارهای مختلف در شرایط درون شیشه ای
70. اثر تیمارهای مختلف گرمایی بر فعالیت آنزیم های کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز، پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز در رقم کله قوچی پسته
71. تاثیر کاربرد بیوچار ضایعات برداشت پسته در یک خاک شنی بر عملکرد گیاه ذرت
72. بررسی پیش تیمار نهال های پسته با ترکیبی از گونه های تریکودرما بر کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
73. بررسی زمان مایه زنی بر میزان استقرار قارچ های میکوریز آربوسکولار در مرحله سازگاری نهال های پسته کشت بافتی
74. تولید محصول سالم با کاربرد صابون گیاهی پالیزین در باغات پسته برای کنترل آفت پسیل پسته
75. بازنگری نیاز آبی پسته در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: منطقه ترشیز)
76. شناسایی آفت های پروانه برگ خوار و پسیل برگ پسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر وشبکه های عصبی مصنوعی
77. اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا بر گوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون درگوسفند بلوچی
78. آلودگی میکروبی و غلظت سموم آفلاتوکسین در محصول فرعی پسته
79. بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخ
80. تاثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)
81. بررسی اثر برخی باکتری های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه
82. تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر رشد و عملکرد درخت پسته درشهرستان انار استان کرمان
83. آمایش اکولوژیکی مکان در راستای پیشبرد توسعه پایدار کشاورزی - مورد: کاشت پسته در شهرستان نهبندان
84. تاثیر عصاره تاننی استخراج شده از محصول فرعی پسته با حلال های مختلف بر تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا در شکمبه
85. تاثیر بیوچار محصول فرعی پسته بر فراسنجه های تخمیر برون تنی شکمبه ای و عملکرد میش های شیرده
86. بررسی اثر گردو و پسته در بهبود ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر UF و مقایسه آن با پنیر معمولی
87. چالش های مدیریت باغات پسته در ایران
88. گونه های آسپرژیلوس باغات پسته استان یزد
89. بررسی آلودگی آفلاتوکسین پسته در شهرستان اردکان استان یزد
90. بهبود پایداری اکسایشی روغن سویا طی فرایند سرخ کردن با استفاده از روغن پوست بنه (Pistacia atlantica) از گونه های پسته وحشی بومی ایران
91. اثر انجماد و بسته بندی تحت خلاء روی خصوصیات کیفی پودر پسته طی دوره نگهداری
92. بررسی اثر پوشش حاوی کیتوزان و عصاره پوست سبز پسته بر خصوصیات حسی و بافت مغز پسته
93. بررسی اثر پسته کوهی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست چکیده پرچرب گاوی
94. بررسی اثر قزوان (پسته کوهی) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست چکیده پرچرب گاوی
95. شناسایی پلی ساکاریدهای محلول در آب پوسته سبز پسته به عنوان یک افزودنی غذایی فراسودمند
96. بررسی رابطه کارایی فنی تولیدکنندگان پسته با سطح زیرکشت (مطالعه موردی استان کرمان)
97. دسته بندی پسته خندان و ناخندان با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
98. ارزیابی پاسخ های تحمل به شوری و شاخص سدیم به پتاسیم در دانهال های پسته
99. تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر خواص کیفی گوشت جوجه های گوشتی
100. بررسی تنوع ژنتیکی گروهی از ارقام پسته نر از لحاظ رنگیزه، فنول و قند