مقالات کشاورزی هیدروپونیک در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات کشاورزی هیدروپونیک درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه کشاورزی هیدروپونیک جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 739 مقاله در زمینه کشاورزی هیدروپونیک استخراج شده است.

لیست مقالات کشاورزی هیدروپونیک در کشاورزی

1. تاثیر قارچ های Serendipita indica و Rhizophagus irregularis بر رشد و وضعیت تغذیه ای کاهو تحت تنش کروم در سیستم آبکشت
2. تاثیر سیلیسیم بر کیفیت و کمیت کاهو پرک در کشت بدون خاک
3. مزایا و محدودیت های رویکردهای تقویت زیستی ریز مغذی های غیر ترار یخته
4. بهبود ویژگی های کیفی میوه گوجه فرنگی با افزا یش شور ی در کشت غیرخاکی
5. تاثیر پایه Solanum pimpinellifolium در تعدیل اثرات شوری بر گوجه فرنگی رقم مانی میکر (Solanum lycopersicum cv. Money maker)
6. بهبود کیفیت زهآبهای شور به روش گیاه پالایی
7. اثرات متقابل مقادیر مختلف روی(Zn) و بور(B) در محلول غذایی بر رشد و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیداتیو در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.)رقم Paris Island
8. کاربرد برگی نانو ذرات کلات روی، بر ویژگی های کمی و کیفی توت فرنگی رقم ’سابرینا‘ در شرایط محلول دهی متفاوت
9. کشت آکواریومی (آکوآپونیک) جهت تولید انواع آبزیان و سبزیجات در راستای امنیت غذایی
10. اثر محلول پاشی برخی عناصر ریزمغذی بر رشد، زی توده و خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی ریحان در سه سیستم مختلف کشت
11. بررسی تفاوت اثر نیترات و کلرور کادمیوم بر رشد بوته ها و جذب و ذخیره سازی کادمیوم در ریشه و اندام هوایی گوجه فرهنگی در محیط هیدروپونیک
12. بررسی اثر عصاره آبی کلزا بر میزان کلروفیل، فعالیت آنزیم های نیترات ردوکتاز، کاتالاز و پراکسیداز در دانه رست سویا تحت شرایط هیدروپونیک
13. افزایش شاخص های رشدی و گلدهی گل مریم پرپر تحت تاثیر غلظت های مختلف فسفر و اسید جیبرلیک در شرایط کشت هیدروپونیک
14. تاثیر سلنیوم و سیلیسیوم بر برخی از فراسنجه های رویشی و زیست شیمیایی خیار زیر تنش شوری و قلیائیت در کشت هیدروپونیک
15. تحلیل ترمواکونومیک کاهش تلفات اگزرژی در گلخانه های با سیستم کشت هیدروپونیک از طریق فرآیند بازچرخانی زهاب و تشکیل هرم کیفیت آب
16. تاثیر کاربرد برگی سدیم نیتروپروساید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک آلسترومریا (Alstroemeria aurea) رقم Orange Queen در شرایط کشت هیدروپونیک
17. نقش سلنیوم در غنی سازی ترکیبات ارزشمند متابولیتی و میزان بحرانی تجمع آن در محصولات کلم تحت کشت های هیدروپونیک
18. اثر هدایت الکتریکی محلول غذایی و بیکربنات بر جذب برخی از عناصر غذاییعلف چشمه ( Nasturtium officinale L ) در سیستم هیدروپونیک
19. اثر سطوح تنش شوری بر ژنوتیپ های نخود (.Cicer ariethinum L) در مرحله گیاهچه ای در شرایط هیدروپونیک
20. اثر غلظت کلسیم محلول غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک
21. مقایسه شاخص های انرژی و بهره وری مصرف آب در تولید علوفه به روش هیدروپونیک و معمولی
22. تغییرات مقدار عناصر غذایی بوته گوجه فرنگی تغذیه شده با انواع محلول غذایی مورداستفاده در کشت هیدروپونیک
23. اثر ترکیب عناصر غذایی بر پارامترهای رشد دو رقم کاهو در کشت هیدروپونیک با بستر جامد
24. اثر تنش شوری بر فرآیندهای رشد و بقای ژنوتیپ های نخود دسی در شرایط هیدروپونیک
25. مطالعه رفتار رشدی استویا تحت تاثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی در شرایط هیدروپونیک
26. بررسی علوفه هیدروپونیک در عملکرد بز های شیری
27. مروری بر کشت هیدروپونیک
28. اثر بسترهای مختلف کشت بر میزان عناصر غذایی، عملکرد و خصوصیات کیفی توت فرنگی رقم سلوا در کشت بدون خاک
29. مقایسه پارامترهای رویشی و عملکرد ریشه گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در سیستم های مختلف کشت بدون خاک و کشت خاکی تحت تاثیر منابع مختلف نیتروژن
30. تاثیر افزودن بنتونیت به بسترهای مختلف کاشت بر رشد رویشی و عملکرد لوبیا سبز (Phaseulus vulgaris L.)
31. اثر نوع بستر کشت بر عملکرد و جذب برخی عناصر غذایی به وسیله خیار گلخانه ای
32. انتخاب بستر کشت مناسب برای کاهش اثرهای سوء بیکربنات سدیم بر ژربرا در روش کشت بدون خاک
33. اثر متقابل بیکربنات سدیم و منابع مختلف آهن بر غلظت عناصر کم مصرف در گیاه فلفل دلمه ای
34. بررسی ویژگی های اکوفیزیولوژیک گیاه نعناع در دو نوع محیط کشت آکواپونیک Raft و پرلیت
35. تاثیر کاربرد برگی نانو ذره های تیتانیوم دی اکسید بر ویژگی های کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم سابرینا در شرایط کم محلول دهی
36. اثر منابع مختلف آهن بر پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی دو رقم تجاری گیاه کاهو در آبکشت
37. تاثیر محلول پاشی سطوح مختلف روی بر ویژگی های رشدی و عملکرد اسانس ریحان (L. Ocimum basilicum) در شرایط تنش شوری
38. اثرهیومیک اسید و پوترسین بر ویژگی های رویشی و عمر گلجایی گل رزدر سیستم کشت بدون خاک
39. بررسی کارایی گندم (Triticum aestivum) و کینوا (Chenopodium quinoa) برای شوری زدائی کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلر تحت تنش های مختلف شوری آب
40. ارزیابی ویژگی های بیوشیمیایی و عناصر معدنی پنج رقم توت‫فرنگی در سیستم کشت بدون خاک
41. بررسی عکس العمل گیاه گندم ). Triticum aestivum L ( به مصرف عنصر روی تحت تنش شوری
42. اثر شوری آب آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو واریته لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)
43. تعدیل تنش شوری با محلول پاشی نانوذرات کربنات کلسیم در گل رز دلسویتا "Rosa hybrida L. cv. Dolce Vita"
44. اثر کاربرد باکتری باسیلوس آتروفئوس و تریپتوفان بر فاکتورهای تغلیظ زیستی و انتقال کادمیوم در چاودار
45. تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.)
46. تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیکی کلم تکمه ای (Brassica oleracea var. Gemmifera)
47. ارزیابی تحمل به شوری ۱۴۰ ژنوتیپ نخود دسی (Cicer arietinum)
48. تاثیر سیلیسیم بر رشد و عملکرد کاهوی پرک ( برگ) درکشت بدون خاک (Lactuca sativa C.)
49. تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و برخی ترکیبات فلاونوئیدی در کشت هیدروپونیک گیاه زعفران زراعی (Crocus sativus L.)
50. اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca sativa cv. Great leak) در کشت هیدروپونیک
51. تاثیر کاربرد کلسیم و پتاسیم بر مصرف آب و عملکرد میوه گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک با توزیع دینامیک و غیر یک نواخت املاح
52. تاثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum gracum) تحت شرایط کشت هیدروپونیک
53. مقایسه رشد رویشی و عملکرد ریزغده در سه رقم سیب زمینی در سیستم های هواکشت و هیدروپونیک کلاسیک (بستر) و سه محلول غذایی مختلف
54. تاثیر اسپرمیدین و سولفات کلسیم بر ویژگی های کمی، کیفی و عمر پس از برداشت ورد (Rosa hybrida cv. Dolcvita) در سیستم هیدروپونیک
55. تاثیر مقادیر مختلف آمونیوم و کلسیم محلول غذایی بر وضعیت تغذیه ای، عملکرد و کیفیت گل رز (Rosa hybrida L.) در سیستم هیدروپونیک
56. بررسی اثرات نسبت های مختلف نیتروژن و پتاسیم بر ویژگی های کمی و کیفی میوه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) در شرایط هیدروپونیک
57. مقایسه رشد، غلظت عناصر غذایی و میزان اسانس دو رقم ریحان (Ocimum basilicum) بومی ایران در دو سیستم کشت هیدروپونیک و آکواپونیک
58. تاثیر نانوذرات آهن و اسید هیومیک بر رشد، نمو و عمر پس از برداشت گل رز رقم"سفید نابلس" در سیستم هیدروپونیک
59. اثر تلقیح قارچ اندوفایت (Piriformospora indica) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و تحمل گندم در شرایط کمبود فسفر در سیستم هیدروپونیک
60. شبیه سازی روش های مختلف کم آبیاری در کشت هیدروپونیک از طریق اعمال تنش شوری بر خصوصیات فیزیکی ریشه لوبیا چشم بلبلی
61. اثر پوترسین بر رشد، فتوسنتز و ترکیبات آلکالوئیدی گیاه دارویی تاتوره (Datura stramonium L.) در پاسخ به تنش شوری تحت شرایط هیدروپونیک
62. اثر روش های مختلف جایگزینی محلول غذایی مکمل در سیستم هیدروپونیک شناور بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیکی سه رقم کاهو
63. نقش Phytophthora cactorum در پژمردگی و زوال توت فرنگی در کشت هیدروپونیک و بررسی واکنش ارقام مختلف توت فرنگی به آن
64. تاثیر نسبت های مختلف پیت و پرلیت بر خصوصیات کمی و کیفی آلوئه ورا رقم صبر زرد در سیستم کشت هیدروپونیک
65. تاثیر سه نوع محلول غذایی بر صفات کمی و کیفی بوته ها و ریزغده های دو رقم سیبزمینی در سامانه هیدروپونیک
66. اثر غنی‫سازی دی‫اکسید کربن بر خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه‫های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک
67. اثر N، K و Mg بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی (Fragaria×ananasa cv. Sun Rise) در شرایط کشت هیدروپونیک
68. تاثیر کاربرد محلول پاشی نانوکمپوزیت کیتوزان- اسید سالیسیلیک بر گیاه نعنا سبز (Mentha spicata L.) تحت تنش شوری در شرایط هیدروپونیک
69. تاثیر تغذیه منگنز و روی بر عملکرد میوه و غلظت عناصر غذایی در گوجه فرنگی گلخانه ای و در کشت هیدروپونیک
70. تاثیر تنش شوری بر صفات تاثیرگذار بر عملکرد لاین های ترکیبی تریتی پایرم ((AABBE(b)E(b) در محیط کشت هیدروپونیک
71. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، پتاسیم و منیزیم بر عملکرد و شاخص های رشد گیاه توت فرنگی در محیط کشت هیدروپونیک
72. اثر محلول پاشی کود نانوفرتایل حاوی اسید هومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در دو رقم کاهو در سیستم هیدروپونیک
73. تاثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک، میزان اسانس و انباشت یونی در گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت شرایط کشت هیدروپونیک
74. بکارگیری کمپوست مصرف شده گانودرما لوسیدوم (Ganoderma lucidum) جهت تولید نشاء گوجه فرنگی گلخانه ای رقم نیوتن تحت شرایط هیدروپونیک
75. بررسی اثر فرم نیتروژن بر عکس العمل لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris cv. Alpha) نسبت به تیمار NaHCO۳ در کشت هیدروپونیک
76. اثر بسترهای مختلف کشت بر برخی صفات رویشی، فیزیولوژی و عناصر گیاه رز رقم تجاری گراندگالا در سیستم هیدروپونیک
77. تاثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیک گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک
78. اثر بستر کشت های مختلف و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات کیفی ریحان ایتالیایی در کشت هیدروپونیک
79. اثر تلقیح باکتری Pseudomonas flourescens FY۳۲ بر برخی ویژگی های ارقام کلزا تحت تنش شوری در سیستم هیدروپونیک
80. تاثیر شکل نیتروژن و pHمحلول غذایی بر غلظت فسفر، نیترات و نیتروژن بخش هوایی اسفناج در کشت هیدروپونیک
81. اثر محلول پاشی ریزمغذی ها بر کاهوی لولاروزا Lactuca sativa L . Cv . Lollo Rossa در شرایط کشت هیدروپونیک
82. نقش سیلیکون در کاهش تنش کمبود و سمیت آهن در کشت هیدروپونیک گیاه برنج (Oryza sativa L.)
83. تاثیر هیدروژن پراکسید (H۲O۲)بر رشد و شاخص های فیزیولوژیک دو رقم گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک
84. اثر شوری و نیتروژن بر کیفیت میوه و غلظت عناصر کم مصرف گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک
85. مقایسه تاثیر محلول های غذایی مختلف بر غلظت عناصر و برخی صفات کیفی کاهو در سیستم هیدروپونیک
86. اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن بر برخی صفات اکوفیزیولوژیکی و شیمیائی کاهو در سیستم هیدروپونیک
87. بررسی رشد، میزان اسانس و غلظت عناصر معدنی دو گونه نعناع در سیستم هیدروپونیک و آکواپونیک
88. برهمکنش شکل نیتروژن و بیکربنات بر ویژگیهای شیمیایی و اکوفیزیولوژیک گیاه لوبیا سبز در سیستم هیدروپونیک
89. اثر شکل نیتروژن و pHمحلول غذایی بر تغییرات pH و EC ریزوسفر اسفناج در کشت هیدروپونیک
90. تاثیر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و برخی شاخص های رشدی کاهو در سیستم هیدروپونیک
91. گلدهی و عملکرد میوه توت فرنگی رقم ’اروماس‘ تحت تاثیر بور و روی در کشت هیدروپونیک
92. اثر محلول پاشی اسید هیومیک و سیتوکنین بر رنگیزه های فتوسنتزی ریحان ایتالیایی در کشت هیدروپونیک
93. نقش قارچ اندوفیت Pirifomospora indicaبر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه توت فرنگی تحت شرایط کشت هیدروپونیک
94. مقایسه اثر تیتانیوم و نانوتیتانیوم بر رشد و تغییرات فتوسنتزی گوجه فرنگی در سیستم هیدروپونیک
95. بررسی عکس العمل گل بریدنی رز به کاربرد کودهای زیستی در شرایط کشت هیدروپونیک
96. ارزیابی اکوتیپ های مختلف ماریتیغال از نظر مقاومت به خشکی در محیط کشت هیدروپونیک
97. بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک ۱۱ ژنوتیپ نخود در محیط هیدروپونیک
98. مشکلات روش های موجود و ارائه دو روش جدید کشت هیدروپونیک گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
99. واکاوی موانع گسترش کشت هیدروپونیک در توسعه اقتصادی روستایی (موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان گرگان)
100. تعدیل سمیت کروم توسط قارچ همزیستPiriphormospora indica در گیاه کاهو در سیستم کشت هیدروپونیک