مقالات سرمازدگی در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سرمازدگی درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سرمازدگی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 667 مقاله در زمینه سرمازدگی استخراج شده است.

لیست مقالات سرمازدگی در کشاورزی

1. اثر تاریخ کاشت تاخیری بر صفات فنولوژیک، عملکرد دانه و برخی اسیدهای چرب هیبریدهای جدید آفتابگردان
2. تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی و برخی صفات فیزیولوژیک در گندم دوروم
3. ارزیابی اثر تنش سرما بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رقم تجاری نیشکر CP۶۹-۱۰۶۲ با گونه Saccharum spontaneum در مرحله ی گیاهچه ای
4. پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمایی لاین های حاصل از تلاقی ارقام گندم نورستار و پیشتاز تحت تنش سرما
5. مطالعه دو ساله تاثیر تغذیه متعادل بر عملکرد، کیفیت و تحمل به تنش سرما در میوه پرتقال
6. اثر سینامیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی نشاء خیار تحت تنش سرما
7. پاسخهای گیاه به تنش سرما
8. گلدهی و خودناسازگاری برخی از نژادگان های برتر زردآلو در اقلیم برزک کاشان
9. اثر ۱-متیل سیکلوپروپن و پوشش های خوراکی و غیرخوراکی بر حفظ کیفیت و ماندگاری میوه های انار ’ملس ساوه‘ در طی انبار سرد
10. Effects of bioactive compounds on chlorophyll fluorescence parameters of Mexican lime seedlings (Citrus aurantifolia Swingle) under cold stress
11. تاثیر غوطه وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه
12. بررسی عملکرد دستگاه دومنظوره چاهک معکوس و مه ساز و شبنم ساز مصنوعی مدل سهند
13. اثر تنش سرما بر خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک برخی ارقام زیتون
14. بررسی تنوع ژنتیکی زیتون برای تحمل به تنش سرما
15. نقش ملاتونین در کیفیت و عمر انباری میوه ها
16. تاثیر تیمار پس از برداشت فنیل آلانین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته طی انبارمانی سرد
17. نقش بتاکاروتن در افزایش عمر پس از برداشت میوه آلوی قطره طلا
18. ریز پهنه بندی و ارزیابی خطر سرمازدگی در باغات پسته شهرستان نیشابور با استفاده از تکنیک های پردازش شئ گرا و تحلیل های مکانی GIS
19. کاربرد تیمارهای گرمایی پس از برداشت به هدف ممانعت از آسیبهای سرمازدگی محصولهای باغبانی- سازوکارها، چالشها، و آخرین یافته های بومی
20. بررسی اثر کاربرد بخاری باغی در باغات پسته برای کاهش خسارت سرمازدگی دیر رس بهاره
21. ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار
22. ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار*
23. تاثیر کاربرد پس از برداشت ملاتونین بر کاهش خسارت سرمازدگی میوه خیار رقم ناگین
24. بررسی تجربی و شبیه سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی
25. تنوع ژنتیکی برای تحمل به سرمای زمستانی و خصوصیات مرتبط با آن در ژنوتیپ های جو
26. اثر دمای پایین بر سازوکار آنتی اکسیدان های ژنوتیپ های حساس و متحمل برنج (Oryza sativa L.) در مرحله گیاهچه ای
27. Study the effect of seaweed extract carrageenan and salicylic acid (as bio stimulants) on growth and resistance to chilling stress in bedding plant Impatiens Walleriana
28. تاثیر روش های کاربرد و غلظت های مختلف ۵- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه های سویا (Glycine max L.)
29. متابولیسم فروکتان در گیاه گندم تحت تنشهای غیر زنده
30. تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه ای گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) تحت تنش دمای پایین
31. مقایسه برخی از ژنوتیپ های رایج مرکبات از جنبه صفات مرتبط با تحمل سرما
32. شناسایی مسیرها و ژنهای دارای بیان افتراقی در تنش سرما در نیشکر، با استفاده از شاخصهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و آنالیز RNA-seq
33. ارزیابی مرفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های محلی، اصلاح شده وجهش یافته برنج در پاسخ به تنش سرما در مرحله جوانه زنی
34. اثر تنش سرما و خراش دادن بذر بر جوانه زنی و برخی ویژگی های رشدی گیاهچه بنه (Pistacia atlantica Desf.)
35. بررسی تغیییرات آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور
36. ارزیابی ژنوتیپ های برنج تحت تنش سرما در مرحله ی جوانه زنی
37. بررسی عملکرد کلزاتحت تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در شرایط تنش سرما
38. ارزیابی فیزیولوژیکی و گزینش خویشاوندان وحشی یکساله نخود تحت تنش سرما
39. تاثیر تیمار پس از برداشت سولفیدهیدروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته در طی انبارمانی سرد
40. تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ)
41. شبیه سازی CFD انتقال حرارت بین درختان و آسمان درطول پدیده سرمازدگی تشعشعی در باغ
42. پهنه بندی اثر خطر سرمازدگی دیررس بر روی باغات مطالعه ی موردی: شهرستان مه ولات
43. پیش آگاهی سرمازدگی بهاره باغات سیب با استفاده از مدل WRF
44. وراثت پذیری اسیدهای چرب کلزای زمستانه در شرایط کاشت معمول و تاخیری
45. تاثیر سرما و شدت نور بالا بر متابولیسم فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانت گیاه آلوئه ورا
46. تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک در کاهش اثر تنش سرمای ناشی از کاشت تاخیری در ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L)
47. تاثیر دماهای پایین مزرعه بر صفات فیزیولوژیکی گونه های شبدر
48. اثر شدت تابش بر تحمل به سرمای سویا [Glycine max (L.) Merr.] با استفاده از روش فلورسانس کلروفیل
49. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشان گرهای SSR و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به سرما
50. غربال ژنوتیپهای مختلف نیشکر (Saccharum ssp L.) مقاوم به سرما با استفاده از شاخص های مورفولوژی و بیوشیمیایی
51. ارزیابی تحمل به سرما در منابع ژنتیکی گیاهان علوفه ای یک ساله در اقلیم سرد
52. اثر رقم، سرما و پاکلوبوترازول بر رشد، محتوای کلروفیل و جراحت غشای سلول در گیاهچه لوبیا
53. تاثیر پلی آمین ها بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (Abelmoschus esculentus L.) رقم بسنطی در زمان ها و دماهای مختلف
54. بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ای
55. بررسی اثر تنش سرما در مرحله گیاهچه ای بر میزان پرولین، مالون دی آلدهید و رنگیزه های فتوسنتزی در ژنوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.)
56. تاثیر پاکلوبوترازول و تلقیح قارچ Piriformospora indica برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و صفات مورفولوژیک گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) تحت تنش سرما
57. اثر پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی موثر بر جوانه زنی بذر نخود فرنگی (Pisum sativum L.) تحت تنش سرما
58. اثر تنش سرما بر برخی صفات فیزیولوژیکی و سیستم های آنتی اکسیدانی بزرک(.Linum usitatissimum L) در مرحله گیاهچه ای
59. بررسی تغییرات برخی ترکیبات موثره دارویی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در دو رقم زیتون تحت تنش سرما
60. ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها
61. تاثیر پیش تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه فرنگی در شرایط تنش سرما
62. افزایش بیان ژن های آسکوربات پراکسیداز و متالوتیونین تحت تنش سرما در ارقام کلزا (Brassica napus)
63. پاسخ روزنه ها و رنگدانه های فتوسنتزی گل رز چینی در شرایط تنش سرما و گرما
64. برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام گندم نان به تنش سرما در مرحله گیاهچه ای
65. ارزیابی الگوی بیان ژن روبیسکو و برخی صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرما در گیاه نخود
66. اثر تاثیر تنش سرما بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه ای دو رقم برنج
67. ارزیابی حساسیت پایه های بین گونه ای اهلی و غیراهلی پسته به تنش سرما
68. بررسی تاثیر GABA بر بیان ژن BAP۱ تحت تنش سرما در ارقام تجاری انگور
69. بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم توت فرنگی به تنش سرما
70. تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید بر رشد پروانش (Catharanthus roseus Don.) تحت تنش سرما
71. پاسخ آنتی اکسیدانتی گیاهچه های برنج تحت تنش سرما و تیمار سیلیس
72. نقش آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیرآنزیمی در تنش سرما
73. بررسی مقاومت دو رقم زیتون به تنش سرما
74. تاثیر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر تحمل به سرمای گلهای هلو رقم ولد آبادی
75. تاثیر نانوذرات کلسیم بر سرمای دیررس بهاره
76. تاثیر روش پیوند، پوشش محل پیوند و محلول پاشی برخی عناصر معدنی بر میزان گیرایی پیوند و بقای زمستانه در نهال های پیوندی گردو
77. اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر کاهش خسارت سرما زدگی بهاره گل فصلی بنفشه ایرانی
78. بررسی اثرات تنش سرما بر ریحان سبز، ریحان بنفش، گوجه فرنگی و کاهو با استفاده از تکنیک فلورسانس کلروفیل
79. اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی بنیه و کارکرد گیاهچه های گندم در تاریخ های کاشت متفاوت
80. تاثیر محلول پاشی پس از برداشت اسانس آویشن بر عمر انبار مانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم)
81. بررسی اثر کودآبیاری با پتاسیم برمیزان مقاومت به سرمای بهاره پسته رقم "احمدآقایی" و "کله قوچی"
82. بقاء زمستانه ژنوتیپ های گلرنگ
83. بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد
84. بررسی و مقایسه فرکانس هسته یخ در برخی از جدایههای باکتریایی همراه با عارضه سرمازدگی در درختان پسته منطقه رفسنجان
85. تاثیر ژل آلوئه ورا‎ ‎برکاهش سرمازدگی، پوسیدگی و حفظ ویژگی های کیفی میوه انار (Punica granatum L.‎) طی دوره انبارمانی
86. اثر آرژنین و متیل جاسمونات بر کاهش خسارت سرمازدگی و حفظ کیفیت تغذیه ای میوه انار رقم ملس ساوه
87. مطالعه سرمازدگی در میوه های برخی از ملون ها و هیبریدهای حاصل از آنها در مرحله پس از برداشت
88. تاثیر سالیسیلیک اسید در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس ۴۰۰ (Zea mays L.)
89. اثر گاما- آمینوبوتریک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی در گیاهچه های خیار (Cucumis sativus L)
90. چگونگی اثر هورمون سالیسیلیک اسید بر میزان کربوهیدراتهای محلول گل بنفشه در جلوگیری از سرمازدگی
91. ارزیابی میزان خسارت سرمازدگی در انگور و معرفی ارقام متحمل به سرما در استان همدان
92. مطالعه کنترل بیولوژیک سرمازدگی پسته، با استفاده از باکتری های اپی فیت ضدهسته یخ گیاه
93. ارزیابی مدل WRF برای پیش بینی دما و رخداد سرمازدگی در حوضه آبریز زاینده رود
94. بررسی و تحلیل پدیده ی سرمازدگی شدید بهاره باغ های پسته در استان یزد
95. تاثیر متیل جاسمونات و پتاسیم بر مقاومت به سرمازدگی دانهالهای پسته رقم کله قوچی
96. تحلیلی بر رفتار مدیریتی سرمازدگی گردوکاران دهستان کمهر شهرستان سپیدان
97. پیش آگاهی رخداد سرمازدگی باغات بادام در منطقه نجف آباد
98. بررسی واکنش تعدادی از ارقام ایرانی فندق (Corylus avellana L.) به تنش سرما
99. تحمل به سرما و پاسخ آنتی اکسیدانی چمن پوآ (Poa pratensis) و پاسپالوم (Paspalum vaginatum)
100. ارزیابی مقاومت به سرما در کلزا (.Brassica napus L) با استفاده از شاخص های تحمل تنش